Website Banner
 
ASIA ZONE : KOREA


 
 KOREA ZA  เกาหลี 5 วัน
โดยสายการบิน   JEJU AIR/ JIN AIR
วันเดินทาง    พฤศจิกายน   2558
เกาหลี 5 วัน พักกรุงโซล 2 คืน สุดยอด! สวนสัตว์สีเขียวอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ดูแลสัตว์เหมือนเพื่อนร่วมโลก ใหม่สุด ใหญ่สุด! โลกแห่งลานน้ำแข็งเล่นหิมะ 365 วัน @Snow Park  ใหญ่สุด...สวนแห่งการพักผ่อนอิลซาน เมืองแห่ง K-pop K-Star
วัดพระนอนไม้จันทร์หอมยาวสุดของโลก พระราชวังมรดกโลกชังดก
วัฒนธรรมกิมจังกิมจิฮันบก สัมผัส! ดินแดนแห่งความสนุกหฤหรรษ์และไฮเทค
เต็มรูปแบบ ด้วยบัตร Magic Pass แบบไม่จำกัดอายุ @สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์
เอาใจนักช้อปที่แหล่งเทรนด์ฮิปฮิปสไตล์ดังบุก เมียงดอง ย่านวัฒนธรรมอินซาดอง
"อะไลฟ์ มิวเซียม" พิพิธภัณฑ์แสนสนุกใหญ่สุดในกรุงโซล

ราคาเริ่มต้น   13,900 บาท          Download...รายการทัวร์  
   JOURNEY classic No.1 เกาหลี 5 วัน
โดยสายการบิน   JEJU AIR/ JIN AIR
วันเดินทาง   พฤศจิกายน   2558
เกาหลี 5 วัน พักเมืองตากอากาศเกาหลี 1 คืน ภูเขาจูบกัน ฟรี! บัตรนั่งเคเบิ้ลคาร์
ขึ้นสู้จุดชมวิวบนเขาแดดึงซาน ป้อมมรดกโลกฮวาซอง (กษัตริย์จองโจ ละคร
"ลีซาน") สุดยอด! สวนสัตว์สีเขียว ที่มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลสัตว์
เหมือนเพื่อนร่วมโลก เปิดเมืองแปลกเกาหลี "ฮันสไตล์ ฮันจี ฮันบก ฮันชิ
ดังสุด" สัมผัส! พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเกาหลี ดินอดนแห่งความสนุกหฤหรรษ์และ
ไฮเทคเต็มรูปแบบ ด้วยบัตร Magic Pass แบบไม่จำกัดอายุ @สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ พระราชวังมรดกโลกชังดก วัดหลวงโซเกซา เอาใจนักช้อปแหล่งเทรนด์ฮิปฮิปเมียงดอง 

ราคาเริ่มต้น   14,900 บาท          Download...รายการทัวร์  

 
 ICE Flower Snow  เกาหลี วัน
โดยสายการบิน   JEJU AIR/ JIN AIR
วันเดินทาง     พฤศจิกายน   2558
เกาหลี 5 วัน พักกรุงโซล 2 คืน ใหม่สุด ใหญ่สุด! พิพิธภัณฑ์หมูหมูที่ไม่หมู
เกาะนามิ หมูบ้านสีลูกกวาด La Provance ใหญ่สุด...สวนแห่งการพักผ่อนอิลซาน เมืองแห่ง K-pop K-Star โลกแห่งลานน้ำแข็งเล่นหิมะ 365 วัน @Snow Park  
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เปิดโลกสวนสัตว์เปิดที่ Lost Valley กับรถบัสสะเทิ้นน้ำ
สะเทิ้นบก เทศกาลดอกไม้ตามฤดูกาล วัฒนธรรมกิมจังกิมจิฮันบก พระราชวัง
มรดกโลกชังดก วัดหลวงโซเกซา เอาใจนักช้อปที่แหล่งเทรนด์ฮิปฮิปสไตล์ดังบุก
เมียงดอง

ราคาเริ่มต้น   15,900 บาท          Download...รายการทัวร์

 
U R Beautiful เกาหลี วัน
โดยสายการบิน   JEJU AIR/ JIN AIR
วันเดินทาง     พฤศจิกายน  2558
เกาหลี 5 วัน พักกรุงโซล 2 คืน มหาสนุกเรียวไบท์ โลกแห่งลานน้ำแข็งเล่นหิมะ 365 @Snow Park เกาะนามิ ภูเขาสี่ฤดูอุทยานแห่งชาติดซรัคซาน (สวิตเซอร์แลนด์เกาหลี) บัตร Special Pass @สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เทศกาลดอกไม้ตามฤดูกาล
 เปิดโลกสวนสัตว์เปิดที่
Lost Valley กับรถบัสสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก วัฒนธรรมกิมจัง
กิมจิฮันบก หมู่บ้านพูซอนฮันบก ช้อปฮิปฮิปสไตล์ดังบุก เมียงดอง
ตลาดพื้นเมืองทงแดมุน

ราคาเริ่มต้น   16,900 บาท               Download...รายการทัวร์ 
   ICE Flower Snow  เกาหลี วัน
โดยสายการบิน   Korean Air (KE)
วันเดินทาง   พฤศจิกายน   2558
เกาหลี 5 วัน พักกรุงโซล 2 คืน ใหม่สุด ใหญ่สุด! พิพิธภัณฑ์หมูหมูที่ไม่หมู
เกาะนามิ
 หมูบ้านสีลูกกวาด La Provance ใหญ่สุด...สวนแห่งการพักผ่อนอิลซาน เมืองแห่ง K-pop K-Star โลกแห่งลานน้ำแข็งเล่นหิมะ 365 วัน @Snow Park
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เปิดโลกสวนสัตว์เปิดที่ Lost Valley กับรถบัสสะเทิ้นน้ำ
สะเทิ้นบก
 เทศกาลดอกไม้ตามฤดูกาล วัฒนธรรมกิมจังกิมจิฮันบก
พระราชวังมรดกโลกชังดก
 วัดหลวงโซเกซา เอาใจนักช้อปที่แหล่งเทรนด์
ฮิปฮิปสไตล์ดังบุก เมียงดอง
ราคาเริ่มต้น   23,900 บาท               Download...รายการทัวร์   
   U R Beautiful  เกาหลี วัน
โดยสายการบิน    Korean Air (KE)
วันเดินทาง     พฤศจิกายน  2558
เกาหลี 5 วัน พักกรุงโซล 2 คืน มหาสนุกเรียวไบท์ โลกแห่งลานน้ำแข็งเล่นหิมะ 365 @Snow Park เกาะนามิ ภูเขาสี่ฤดูอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน (สวิตเซอร์แลนด์เกาหลี) บัตร Special Pass @สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  เทศกาลดอกไม้ตามฤดูกาล 
เปิดโลกสวนสัตว์เปิดที่ Lost Valley กับรถบัสสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก 
วัฒนธรรมกิมจังกิมจิฮันบก หมู่บ้านพูซอนฮันบก ช้อปฮิปฮิปสไตล์ดังบุก
เมียงดอง ตลาดพื้นเมืองทงแดมุน
ราคาเริ่มต้น   24,900 บาท               Download...รายการทัวร์  
   KOREA ZA  เกาหลี 5 วัน
โดยสายการบิน   JEJU AIR/ JIN AIR / Eastar Jet 
วันเดินทาง    ธันวาคม   2558 - มีนาคม 2559
เกาหลี 5 วัน พักกรุงโซล 2 คืน ฟรีชมโชว์ !!! Miso Show  เทศกาลสกีสโนว์  
วัดพระนอนไม้จันทร์หอมยาวสุดของโลก ป้อมมรดกโลกฮวาซอง(กษัตริย์จองโจ  
ละคร " ลีซาน") วัฒนธรรมกิมจังกิมจิฮันบก  สวนกรีนเฮาส์สตรอเบอร์รี่  
พระราชวังมรดกโลกชังดก สัมผัสดินแดนแห่งความสนุกหฤหรรษ์และไฮเทคเต็ม
รูปแบบด้วยบัตร Magic Pass แบบไม่จำกัดอายุ @ สวนสนุกล๊อตเตอร์เวิลด์
เอาใจช้อปที่แหล่งเทรนด์ฮิปฮิปสไตล์คังบุก เมียงดอง  ย่านวัฒนธรรมอิซาดอง
"อะไลฟ์ มิวเซียม" พิพิธภัณฑ์แสนสนุกใหญ่สุดในกรุงโซล

ราคาเริ่มต้น   16,900 บาท          Download...รายการทัวร์

  Journey Classic No.1 เกาหลี 5 วัน
โดยสายการบิน   JEJU AIR/ JIN AIR / Eastar Jet 
วันเดินทาง    ธันวาคม   2558 - มีนาคม 2559
เกาหลี 5 วัน พักเมืองตากอากาศเกาหลี 1 คืน เทศกาลสกีสโนว์  ภูเขาจูบกัน
ฟรีบัตรนั่งเคเบิ้ลคาร์ขึ้นสู่จุดชุมวิวบนเขาแดดึงซาน  เปิดเมืองแปลกเกาหลี
"ฮันสไตล์ ฮันจี ฮันบก ฮันชิ ดังสุด"  สัมผัสพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเกาหลี  
ดินแดงแห่งความสนุกหฤหรรษ์และไฮเทคเต็มรูปแบบด้วยบัตร Magic Pass
แบบไม่จำกัดอายุ @ สวนสนุกล๊อตเต้เวิล์ด  พระราชวังมรดกโลกชังดก  
ดหลวงโซเกซา  เอาใจนักช้อปที่แหล่งเทรนด์ฮิปฮิปเมียงดอง ที่นี่ที่เดียว  
พิเศษ ฟรีล่องเรือแม่น้ำฮันกับเรือสำราญ " Pang Show" ทำขนมปังอันเลื่องชื่อ
จากซีรีย์สุดฮอต เจ้าชายขนมปัง "คิมทักกู"  โชว์น้ำพุสายรุ้งสะพานบันโพ  
อาหารจัดเต็มเพื่อสุขภาพหลากหลายไม่ซ้ำกัน รวม BBQ บาร์บีคิวปิ้งย่างบุฟเฟ่ต์

ราคาเริ่มต้น   19,900 บาท          Download...รายการทัวร์ 
   Ice Flower Snow  เกาหลี 5 วัน
โดยสายการบิน   JEJU AIR/ JIN AIR / Eastar Jet 
วันเดินทาง    ธันวาคม   2558 - มีนาคม 2559
เกาหลี 5 วัน พักกรุงโซล 2 คืน  เทศกาลสกีสโนว์  หมู่บ้านสีลูกกวาด La Provence   ใหญ่สุด...สวนแห่งการพักผ่อนอิลซาน  เมืองแห่ง K-Pop K-Star โลกแห่งลาน
น้ำแข็งเล่นหิมะ 365 วัน @ Snow Park  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  เปิดโลกสวนสัตว์
ที่ Lost Valley  กับรถบัสสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก  เทศกาลดอกไม้ตามฤดูกาล  
วัฒนธรรมกิมจังกิมจิฮันบก  พระราชวังมรดกโลกชังดก  วัดหลวงโซเกซา  
ที่แหล่งเทรนด์ฮิปฮิป สไตล์คังบุก เมียงดอง  พิเศษฟรีล่องเรือแม่น้ำฮันกับ
เรือสำราญ   " Pang Show" ทำขนมปังอันเลื่องชื่อจากซีรีย์สุดฮอต
เจ้าชายขนมปัง "คิมทักกู" โชว์น้ำพุสายรุ้งสะพานบันโพ เต็มอิ่มบุฟเฟต์อินเตอร์
ซีฟู้ดขาปูยักษ์  BBQ บาร์บีคิวปิ้งย่างบุฟเฟ่ต์

ราคาเริ่มต้น   20,900 บาท          Download...รายการทัวร์
  U R  Beautiful เกาหลี 5 วัน
โดยสายการบิน   JEJU AIR/ JIN AIR / Eastar Jet 
วันเดินทาง    ธันวาคม   2558 - มีนาคม 2559
เกาหลี 5 วัน พักกรุงโซล 2 คืน  เทศกาลสกีสโนว์   เกาะนามิ ภูเขาสี่ฤดูอุทยาน
แห่งชาติโซรัคซาน (สวิตเซอร์แลนด์เกาหลี)  บัตร Special Pass @ สวนสนุก
เอเวอร์แลนด์  เปิดโลกสวนสัตว์ที่ Lost Valley  กับรถบัสสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก  
เทศกาลสโนว์สเลค  วัฒนธรรมกิมจังกิมจิฮันบก  พระราชวังมรดกโลกชังดก  
หมู่บ้านพูซอนฮันนก ช้อปฮิปฮิปสไตล์คังบุก เมียงดอง  ตลาดพื้นเมืองทงแดมุน
พิเศษฟรีล่องเรือแม่น้ำฮันกับเรือสำราญ   " Pang Show" ทำขนมปังอันเลื่องชื่อ
จากซีรีย์สุดฮอต เจ้าชายขนมปัง "คิมทักกู"  โชว์น้ำพุสายรุ้งสะพานบันโพ  
เต็มอิ่มบุฟเฟต์อินเตอร์ซีฟู้ดขาปูยักษ์  BBQ บาร์บีคิวปิ้งย่างบุฟเฟ่ต์

ราคาเริ่มต้น   21,900 บาท          Download...รายการทัวร์

CRUISE :
 ล่องเรือสำราญยุโรป ไม่ต้องเหนื่อยกับการย้ายโรงแรมทุกคืน


 

10 วัน MSC Fantasia ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
( บินเข้ามิลาน - ออกเจนัว ) 
สายการบิน EMIRATES  (EK)
เดินทางวันที่ 17 - 26 ต.ค. 2558 
มิลาน - เจนัว - เนเปิ้ล - เมสซิน่า - (เกาะซิซิลี)
วาเลตต้า(มอลต้า) - ปัลมา เดอ มายอร์กา  
บาร์เซโลน่า - มาร์กเซย์
ราคา...89,900 บาท
DOWNLOAD....รายการทัวร์ 

   
12 วัน ล่องเรือทะเลแคริบเบี้ยน Royal Caribbean 
สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR)
เดินทางวันที่ 7-18 เมษายน  58 
ไมอามี่-บาฮามาส-เฮติ-จาไมก้า-เม็กซิโก(พักค้างไมอามี่ 2 คืนพร้อมช้อปปิ้งจุใจ Outlet...ล่องเรือลำใหญ่ที่สุดในโลก)
ราคาท่านละ 134,900 บาท


   
10 วัน MSC Orchestra ล่องเรือสำราญทะเลอีเจี้ยน - แอนเดรียติก
สายการบิน TURKISH AIRLINES ( TK )
เดินทางวันที่ 23 เม.ย.- 2 พ.ค./30 เม.ย. - 9 พ.ค. 2559
เวนิส-บารี(อิตาลี)-คาทาโคลอน-ซานโตรินี่-เอเธนส์-คอร์ฟู(กรีซ)กอเตอร์(มอนเตเนโกร)-เวนิส
ราคา89,900 บาท (ไม่รวมวีซ่าเชงเก้น)
DOWNLOAD.....รายการทัวร์ 


 
 
10 วัน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ( MSC PREZIOSA)
สายการบิน TURKISH AIRLINES ( TK )
เดินทางวันที่ 10-19 เม.ย. /23 เม.ย.-2 พ.ค.

/30 เม.ย.- 9 พ.ค. 2559
โรม-ปาร์แลโม-มอนต้า-บาร์เซโลนา-มาร์กเซย์-เจนัว
ราคา 89,900 บาท (ไม่รวมวีซ่าเชงเก้น)
DOWNLOAD.....รายการทัวร์ 


 
 
10 วัน ล่องเรือทะเลเอเจี้ยน&เอเดรียติก
(Costa Deliziosa)
สายการบิน KLM Royal Dutch Netherland
เวนิส-บารี-คอร์ฟู-ซานโตรินี-เอเธนส์-ดูบลอฟนิค-เวนิส
เดินทางวันที่วันที่ 9 -18 เมษายน 2558 
ราคา 92,900 บาท (ไม่รวมวีซ่าเชงเก้น)
DOWNLOAD.....รายการทัวร์ 


 10 วัน MSC ล่องเรือทะเลอีเจี้ยน - แอนเดรียติก
สายการบิน  EMIRATES ( EK ) 
(บินเข้าเวนิส-ออกมิลาน)
เดินทางเดือน 10 - 19/17 - 26 ตุลาคม 2558 
เวนิส-บารี-คาทาโคลอน-ซานโตรินี่-เอเธนส์-คอร์ฟู-กอเตอร์-เวนิส
ราคา...89,900 บาท

 
 13 วัน ล่องเรือทะเลแคริบเบี้ยน Royal Caribbean 
สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR)
เดินทางวันที่ 21 ต.ค./2 พ.ย. 58 
ไมอามี่-บาฮามาส-เฮติ-จาไมก้า-เม็กซิโก(พักค้างไมอามี่ 2 คืนพร้อมช้อปปิ้งจุใจ Outlet...ล่องเรือลำใหญ่ที่สุดในโลก)
ราคาท่านละ 139,900 บาท

EUROPE   ZONE :

อเมริกา - แคนาดา 10 วัน 
 
สายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ส (EK) 
บินเข้า วอชิงตันดีซี (อเมริกา) - บินออกจากโตรอนโต (แคนาดา)
วันเดินทาง    กรกฎาคม - ธันวาคม  2558  
วอชิงตัน ดี.ซี. - พักแอทแลนติส - ฟิลลาเดลเฟีย - คอร์นนิ่ง - น้ำตกไนแองการ่า (ฝั่งแคนาดา) ขึ้นหอคอยสกายลอน ทาวเวอร์ พร้อมดินเนอร์มื้อพิเศษ - นิวยอร์ค - ล่องเรือชมเทพีเสรีภาพ - ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตท - พักห้องริมน้ำตกไนแองการ่า - เที่ยวโตรอนโต - ขึ้นหอคอย CN Tower (พักแคนนาดา 2 คืน )
ราคาเริ่มต้น 109,900 บาท  

แกรนด์ตุรกี 8 วัน 6 คืน/แกรนด์ตุรกี 8 วัน 5 คืน 
(บินตรง + บินภายใน 2 เที่ยว)***DAY FLIGHT
วันเดินทาง  : พฤศจิกายน - ตุลาคม 2558
เนฟเชียร์ - คัปปาโดเกีย - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - นครใต้ดิน - คอนย่า - คาราวานสไลน์ -พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - คูซาดาซึ -อิชเมียร์ - บ้านของพระแม่มารี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - พระราชวังทอปกาปึ - สุเหร่าสีน้ำเงิน 
โบสถ์เซนต์โซเฟีย - อ่างเก็บน้ำใต้ดิน - อิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาชเช่ -ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเปียลอททึ
-พักโรงแรม 5 ดาว ทุกคืน**** 
(พักเนฟเชียร์ คืนและอิสตันบูล 2 คืน)
-รถโค้ช WIFI ทุกคัน   -พิเศษ ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
ราคาท่านละ.....55,900 บาท 

โปรโมตุรกี 8 วัน 6 คืน
 
(บินภายใน 1 เที่ยว พักโรงแรม 4 ดาว)
วันเดินทาง  :  ธันวาคม. 2558 ( บินกลางวัน )
คัปปาโดเกีย - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - นครใต้ดินไคมัครึ -
 ชมโชว์ระบำหน้าท้อง - คอนย่า -ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - คูซาดาซึ - บ้านพระแม่มารี -เอฟฟิซุส - อิชเมียร์ – แพร์กามอน – ทรอย -
 อิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาชเช่ -ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเปียลอททึ - พระราชวังทอปกาปึ -สุเหร่าสีน้ำเงิน - โบสถ์เซนต์โซเฟีย
-พักโรงแรม 4 ดาว ทุกคืน**** (พักคัปปาโดเกีย 2 คืน)
-รถโค้ช WIFI ทุกคัน   -พิเศษ ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
ราคาท่านละ......49,900 บาท
   
 8 วัน โปแลนด์-เชก 
( เที่ยวครบสูตรสองประเทศสุดคุ้ม ) 
สายการบิน TURKISH AIRLINES 
เดินทางวันที่ 25 ธ.ค.58  - 1 ม.ค. 59 /29 ธ.ค. 58 - 5 ม.ค. 59 
ปราก-ปราสาทกรุงปราก-วิหารเซนต์ไวตัส-สะพานชาร์ลส์-
วรอตสวัฟ-เชสโตโชวา-อารามจัสนากอร่า(Black Madonnna)
คราคูฟ-เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา-ค่ายกักกันเอาสซ์วิตซ์-
คีลซ์-วอร์ซอว์
ราคาท่านละ 69,900 บาท
DOWNLOAD.....รายการทัวร์ 

   
                  10 วัน 8 คืน แกรนด์นิวซีแลนด์ 
                      (เที่ยวครบเกาะเหนือ-ใต้)
                    สายการบิน QANTAS (QF) 
              เดินทางวันที่ 30 พ.ย. - 9 ธ.ค. 5
 อ็อคแลนด์,หมู่บ้านฮอบบิท,โรโตรัว,
ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี, อะโกรโดม,ถ้ำหนอนเรืองแสง,
ดันนีริน,ปราสาทลาร์ค,พิพิธภัณฑ์โอทาดก,นั่งรถไฟ Taieri Railway, มิลฟอร์ดซาวน์,ยอดเขาโคโรเน็ท,แอร์โร่ทาวน์,บันจี้จัมพ์,ทไว    เซิล,อุทยานแห่งชาติเมาท์์คุก,ล่องเรือชมธารน้ำแข็งทัสมาน, เทคาโปม,แอชเบอร์ตัน,ไคร์เชิร์ช,
ล่องเรือชมปลาวาฬไคคูร่า
                   ราคาท่านละ......119,900 บาท   
                    DOWNLOAD......รายการทัวร์ 


 
 
       17 วัน  แกรนด์ชิลี-โบลิเวีย(ชิลี - เกาะอีสเตอร์ - โบลิเวีย )
             สายการบิน Airfrance (AF)
         เดินทางวันที่ 17 มกราคม- 2 กุมภาพันธ์ 2558 
       ชิลี-ซานเตียโก-บัลปาราอีโซ-เกาะอีสเตอร์-รูปปั้นโมอาย-     โบลิเวีย-ลาปาซ-ทะเลเกลืออูยูนิ-ทะเลสาบโคดรลาดา-ปุนตาอาเรนัส-อุทยานแห่งชาติมรดกโลก ทอเรส เดล ไพเน่,เกรย์กลาเซียร์ 
       ราคาท่านละ 349,900 บาท

 
               
                     10 วัน แกรนด์เม็กซิโก 
           สายการบิน CATHAY PACIFIC (CX) 
      เดินทางเดือนธันวาคม 2558 - เมษายน 2559

   ลอสแองเจลิส-แคนคูน-เมืองโบราณตูลัม-สวนน้ำเซลฮา-
เมือง โบราณชิเชนอิทซา(ปิระมิดแห่งชนเผ่ามายา เมืองมรดกโลก
   และ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่)เมรีดา-อูซมาล-
   คาบาห์-เม็กซิโก ซิตี้-ปวยปล้ำ-เตโอติฮัวคัน-กัวดาลูป
    (สัมผัสอารยธรรมโบราณนับพันปีของชนเผ่ามายา
       และ สถานที่ท่องเที่ยวอันตระการตาของเม็กซิโก)

                 ราคาเริ่มต้น...149,900 บาท
                  DOWNLOAD...รายการทัวร์
       
 
 11 วัน แกรนด์คิวบา 
        สายการบิน KLM ROYAL DUTCH AIRLINES 
        เดินทางเดือน ธันวาคม 2558 - เมษายน 2559 

         อัมสเตอร์ดัม-ฮาวานาไวนาเลส-ปินาร์ เดล ริโอ-
        โรงงานซิการ์-ซานตาคลารา-เซียนฟวยโกส-ตรินิเดด
       -กามากูเอย์-บายาโม-ซานเตียโก เดอ คิวบา
         (สัมผัสสีสันแห่งคิวบา ไข่มุกแห่งทะเลแคริบเบี้ยน)

                     ราคาเริ่มต้น...159,900 บาท 
                     DOWNLOAD...รายการทัวร์    
                  11 วัน มหัศจรรย์อุทยานแห่งอเมริกา 
  (เยลโลว์สโตน-แกรนด์ทีตัน-แอนทีโลป-แกรนด์แคนยอน) 
             สายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์ส (CX)
           เดินทางเดือน ธันวาคม 2558- เมษายน 2559 

 ซานฟรานซิสโก-นาปา วัลเลย์-เลค ทาโฮ-รีโน-อุทยานแห่งชาติ   เยลโลว์สโตน-น้ำพุร้อน แกรนด์ทีตัน-แจ็คสันโฮล-ซอล์ทเลค      ซิตี้-ไบร์ซ แคนยอน-แอนทีโลป แคนยอน แกรนด์แคนยอน
           -ลาสเวกัส-ลอสแองเจลิส(มีบินภายใน 2 ช.ม.)

                      ราคาเริ่มต้น...159,900 บาท
                      DOWNLOAD....รายการทัวร์ 


   
วัน คืน ไอซ์เบรกเกอร์(ฟินแลนด์ - รัสเซีย)
สายการบิน Finnair (AY) 
เดินทางเดือน ธันวาคม 2558 - เมษายน 2559 
อิวาโล-ซาลิเซก้า-ฟาร์มไซบีเรียนฮัสกี้ พร้อมนั่งรถลากเลื่อน-ฟาร์มกวางเรนเดียร์--โรวาเนมิ-หมู่บ้านซานตาครอส-ขับสโนโมบิล-เรือตัดน้ำแข็งซัมโป-ปราสาทหิมะ-เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก-พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ-ปราสาทปีเตอร์ฮอฟ-เฮลซิงกิ
ราคาท่านละ 129,900 บาท
DOWNLOAD....รายการทัวร์ 
  


 

  8 วัน 6 คืน ไอซ์เบรกเกอร์(ฟินแลนด์-รัสเซีย)
เดินทางวันที่ 26 ธันวาคม 2558 - 2 มกราคม 2559 
โรวาเนียมิ-ฟารืมไซบีเรียนฮัสกี้ พร้อมนังรถลากเลื่อน-ฟาร์มกวางเรนเดียร์-โรวาเนมิ-หมู่บ้านซานตาครอส-ขับสโนว์โมบิล-เรือตัดน้ำแข็งซัมโป-ปราสาทหิมะ-เซนต์ปีเตอรืเบิร์ก-พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ-ปราสาทปีเตอร์ฮอฟ-เฮลซิงกิ 
พัก Snow Ice Igloo Hotel โรงแรมน้ำแข็ง
ราคาท่านละ 133,900 บาท


   
10 วัน ออสเตรเลีย เมลเบิร์น-แอดเลด-แทสเมเนีย)
สายการบินไทย (QF)
เดินทางเดือน 4-13 ธันวาคม 2558 
เมลเบิร์น-แอดิเลด-หุบเขาบารอซซ่า-ฮานดอร์ฟ-โรบ-เมาท์แกมเบียร์-ทาว์เวอร์ฮิลรีเสิร์ฟ-วาร์นามบูล-เกรทโอเชี่ยนโรดส์-ขึ้นเรือข้ามฟากสู่แทสเมเนีย-เดวอนพอร์ท-ลอนเซสตัน-เซนต์เฮเลน-เบย์ออฟไฟร์-บีเชโน-อุทยานแห่งชาติเฟรซิเนท์-อุทยานแห่งชาติแทสมัน-แทสมันอาร์ก-โบล์โฮล-พอร์ทอาเธอร์-สวนอนุรักษ์แทสเมเนียนเดวิล-ริชมอนด์-โฮบาร์ต-ล่องเรือสู่เกาะบรูนี่
ราคาเริ่มต้น....99,900 บาท
Download....รายการทัวร์

 

 10 วัน ออสเตรเลีย เมลเบิร์น-แอดเลด-แทสเมเนีย)
สายการบินไทย (TG)
เดินทางเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558 
เมลเบิร์น-แอดิเลด-หุบเขาบารอซซ่า-ฮานดอร์ฟ-โรบ-เมาท์แกมเบียร์-ทาว์เวอร์ฮิลรีเสิร์ฟ-วาร์นามบูล-เกรทโอเชี่ยนโรดส์-ขึ้นเรือข้ามฟากสู่แทสเมเนีย-เดวอนพอร์ท-ลอนเซสตัน-เซนต์เฮเลน-เบย์ออฟไฟร์-บีเชโน-อุทยานแห่งชาติเฟรซิเนท์-อุทยานแห่งชาติแทสมัน-แทสมันอาร์ก-โบล์โฮล-พอร์ทอาเธอร์-สวนอนุรักษ์แทสเมเนียนเดวิล-ริชมอนด์-โฮบาร์ต-ล่องเรือสู่เกาะบรูนี่
ราคาเริ่มต้น....99,900 บาท

 

 10 วัน ฉลองเทศกาลคาร์นิวัล
(บราซิล-เปรู-ชิลี-เกาะอีสเตอร์-อาร์เจนติน่า)
สายการบิน TURKISH AIRLINES (TK)
เดินทางวันที่ 10-28 กุมภาพันธ์ 2559 
เซาเปาโล-ริโอเดอจาเนโร-เคเบิ้ลคาร์ขึ้น ชูการ์โลฟ-พระเยซูคริสต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก-ชมขบวนคาร์นิวัล รอบแชมเปี้ยน-น้ำตกอิกวาสุ 2 ฟากฝั่งทั้ง บราซิลและและอาร์เจนติน่า)-ล่องเรือเจทมาคูโค-ลิมา(เปรู)ถิ่นกำเนิดจักรวรรดิอินคา-ปาราคัส ขึ้นเครื่องบินเล็กชมความมหัศจรรย์ของนาซก้า ไลน์-หาดทรายสีแดง-คูซโก้-มาชูปิคชู-ชิลี-ซานเตียโก-บัลปาราอีโซ-เกาะอีสเตอร์-
รูปปั้นโมอาย-บัวโนสไอเรส(อาร์เจนติน่า)
ราคาท่านละ 399,900 บาท

 
 8 วัน แกรนด์สกอตแลนด์ 
สายการบิน ETIHAD AIRWAYS (EY)
เดือนทางเดือน พ.ย. 58 - มี.ค. 59 
สกอตแลนด์-กลาสโกว์-สเตอร์ลิง-ลอช โลมอน-ฟอร์ต วิลเลี่ยม-ไอเซิล ออฟ สกาย ดรัมนาโดช-อินวาเนส-เพิร์ธ-เอดินเบะระ-
คาลไรเซิล-แมนเชสเตอร์ 
ราคาเริ่มต้น 89,900 บาท 10 วัน ไอซ์แลนด์แกรนด์ทัวร์
เยือนดินแดนแห่งขั้วโลกเหนือ
เที่ยวครบเมืองสวยรอบเกาะไอซ์แลนด์
สายการบินเคแอลเอ็มรอยัลดัชช์ แอร์ไลน์ส (KLM)
เดินทางเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม 2558 
เรคยาวิก-เรคฮอล์ท-อาคูเรย์รี่-อูซาวิค-ล่องเรือชมปลาวาฬ-หุบเขาแอสเบกี้ แคนย่อน-น้ำตกเดทติฟอสส์-ทะเลสาบมายด์วัทท์-น้ำตกโกดาฟอสส์-ดิมมูโบร์กี้-เบรดเดลวิค-ธารน้ำแข็งวัทนาโจกุล-วิก-ขับสโนว์โมบิลตะลุยธารน้ำแข็งเมียร์ดาล-สโกการ์ฟอสส์-โกลเด้นเซอร์เคิลซิงเควลลีร์-น้ำพุร้อนเกย์ซีร์-แช่น้ำแร่บลูลากูน
ราคาเริ่มต้น.....139,900 บาท

   
 10 วัน ไอซ์แลนด์แกรนด์ทัวร์
เยือนดินแดนแห่งขั้วโลกเหนือ
เที่ยวครบเมืองสวย รอบเกาะไอซ์แลนด์
สายการบินเคแอลเอ็มรอยัลดัชช์ แอร์ไลน์ส (KLM)
เดินทางเดือน 10 - 19/17 - 26 ตุลาคม 2558 
อัมสเตอร์ดัม - เรคยาวิก - เรคฮอล์ท - อาคูเรย์รี่ - ฮูซาวิค
ล่องเรือชมปลาวาฬ - หุบเขาแอสเบกี้ แคนย่อน - น้ำตกเดทติฟอสส์ - ทะเลสาบมายด์วัทท์ - น้ำตกโกดาฟอสส์ -ดิมมูโบร์กีร์  บรดเดลวิค - ธารน้ำแข็งวัทนาโจกุล - วิคค์ - ขับสโนว์โมบิลตะลุยธารน้ำแข็งเมียร์ดาล - สโกการ์ฟอสส์ - โกลเด้นเซอร์เคิลซิงเควลลีร์ - น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ - แช่น้ำแร่บลูลากูน
ราคาเริ่มต้น.....139,900 บาท
 

 8 วัน 6 คืน นอร์ทไลท์ไอซ์แลนด์ 
         สายการบิน เคแอลเอ็มรอยัลดัชว์ แอร์ไล์น(KLM) 
          เดินทางเดือน ธันวาคม 2558 - มีนาคม 2559 

  อัมเตอร์ดัม-เรคยาวิก-แช่น้ำแร่บลูลากูน-ล่องเรือชมปลาวา-
          โกลเด้นเซอร์เคิล- ซิงเควลลีร์-
น้ำพุร้อนเกย์ซีร์-วิก-
     ขับสโนว์โมบิลตะลุยธารน้ำแข็งเมียร์ดาล-สโกการ์ฟอสส์
ราคาเริ่มต้น...99,900 บาท
   
 8 วัน แกรนด์เบเนลักซ์ 
ฝรั่งเศส-ลักเซมเบิร์ก-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์ 
 สายการบิน AIRFRANCE  (AF )
เดินทางเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2558
ปารีส(พักค้าง 2 คืน) - แมงซี่ - คฤหาสต์โวเลอวีกงต์
ช้อปปิ้งเอาท์เลต - หอไอเฟล - มหาวิหารซาเครเกอร์
แกลเลอรี่ลาฟาแยต - แร็งส์ - แม็ส - ลักเซมเบิร์ก
บรัสเซลส์ - เกนท์ - บรูจส์ - รอตเทอร์ดาม -
เดอะเฮก - อัมสเตอร์ดัม
ราคาเริ่มต้น...69,900 บาท
DOWNLOAD...รายการทัวร์

   
 8 วัน แกรนด์เบเนลักซ์ 
ฝรั่งเศส-ลักเซมเบิร์ก-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์ 
 สายการบิน AIRFRANCE  (AF )
เดินทางเดือน 27ธันวาคม - 3 มกราคม 2558
ปารีส(พักค้าง 2 คืน) - แมงซี่ - คฤหาสต์โวเลอวีกงต์
ช้อปปิ้งเอาท์เลต - หอไอเฟล - มหาวิหารซาเครเกอร์
แกลเลอรี่ลาฟาแยต - แร็งส์ - แม็ส - ลักเซมเบิร์ก
บรัสเซลส์ - เกนท์ - บรูจส์ - รอตเทอร์ดาม - 
เดอะเฮก - อัมสเตอร์ดัม
ราคาเริ่มต้น...75,900 บาท
DOWNLOAD.....รายการทัวร์ 


   
  10 วัน แกรนด์ฝรั่งเศส
บินตรงสายการบิน AIR FRANCE (AF)
เดินทาง  กรกฎาคม - ธันวาคม  2558 
ปารีส - หอไอเฟล - รูอ็อง - ก็อง - บายูซ์ - มงแซงต์ มิเชล - ชาโตบรียองค์ - แองเจอร์ส -ปราสาทเชอนงโซ - อ็องบวซ - ปราสาทอ็องบวซ - ปัวตีเย - ลาโคเช่ - บอร์กโดซ์ - ตูลูส -โรงงานแอร์บัส - คาร์คาสซอน - ออร๊องจ์ นิมส์
อาวิญอง วาล็องส์ - ลิยง
ราคา 89,900 บาท   
 7 วัน 5 คืน แกรนด์ฝรั่งเศสเหนือ
บินตรงสายการบิน AIR FRANCE (AF)
เดินทาง  กรกฎาคม - ธันวาคม  2558 
ปารีส - หอไอเฟล - รูอ็อง - ก็อง  - มงแซงต์ มิเชล - ชาโตบรียองค์  - เชอนงโซ - ชาทร์ - ปารีส
ราคาเริ่มต้น...59,900 บาท
DOWNLOAD....รายการทัวร์ 
DOWNLOAD....รายการทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 6 คืน (ขึ้นเขาจุงเฟรา)
โดยสายการบินสวิตแอร์ไลน์ (LX) บินตรงสู่นครซูริค
เดินทางเดือน  ตุลาคม - ธันวาคม 2558
 ซูริค -น้ำตกไรน์มเซ็นต์ มอริทซ์,อันเดอร์แมท - นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กเพรส -เซอร์แมท - ขึ้นเขาเมทเทอร์ฮอร์น-ทาช - มองเทอรซ์- เวเวย์ - โลซานน์ - เจนีวา - กรุงเบิร์น์  อินเตอร์ลาเก้น -ขึ้นเขาจุงเฟรา
 ลูเซิร์น 
   ราคาเริ่มต้น 89,900  บาท 
 
DOWNLOAD....รายการทัวร์
             
                   
                 8 วัน 6 คืน แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 
สายการบิน   Swiss Airlines (LX)
เดินทางเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2559 
 ซูริค,น้ำตกไรน์,เซ็นต์ มอริทซ์,อันเดอร์แมท,นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กเพรส,เซอร์แมท,ขึ้นเขาแมทเธอร์ฮอร์น,ทาช,มองเทรอซ์,เวเว่ย์,โลซ่าน,เจนีวา,กรุงเบิร์น,
อินเตอร์ลาเก้น,ขึ้นเขาจุงเฟรา,ลูเซิร์น
ราคาเริ่มต้นที่....89,900 บาท

                  8 วัน 6 คืน อะเมซซิ่งสวิตเซอร์แลนด์ 
สายการบิน Swiss Airlines (LX)
เดินทางเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2559 
ซูริค,ลุเซิร์น,ขึ้นเขาริกิ,ขึ้นเขาจุงเฟรา,อินเตอร์ลาเก้น,เซอร์แมท,ขึ้นเขากอร์นอร์แกรท(ชมเขาแมทเทอร์ฮอร์น)
โลซานน์,เวเว่ย์,เจนีวา,เบิร์น,ลูเซฺิร์น
ราคาเริ่มต้น.....84,900 บาท


7 วัน  5คืน ไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์ 
( พิชิตยอดเขาจุงเฟรา....ยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรป )
โดยสายการบิน SWISS AIRLINES ( LX)
เดินทางเดิน กรกฎาคม - ตุลาคม 2558
ซูริค,น้ำตกไรน์,ลูเซิร์น - อินเตอร์ลาเก้น - ขึ้นเขาจุงเฟรา (Top of Europe) - มองเทรอซ์ - โลซานน์ - เจนีวา - เบิร์น - ซูริค
ราคาเริ่มต้นท่านละ.... 69,900 บาท
 
 8 วัน 6 คืน โปรโมสวิตเซอร์แลนด์ 
(พิชิตยอดเขาGlacier 3000..นั่งรถไฟสายโกลเด้นพาส พาโนรามิค)
โดยสายการบิน สวิตแอร์ไลน์ (LX)
เดินทางเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2558 
 เบิร์น - เจนีวา - โลซานน์ - เวเว่ย์ - มองเทรอซ์ -ขึ้นเขาทิตลิส-นั่งรถไฟสายโรแมนติก - อินเตอร์ลาเก้น - ซูริค -  ลูเซิร์น - โรงงานช็อกโกแลตฟลาวิล - น้ำตกไรน์ -ช้อปปิ้งฟ็อกซ์ Bally Outlet 
               ราคาเริ่มต้นท่านละ 79,900 บาท               DOWNLOAD....รายการทัวร์
           
   
 8 วัน 5 คืน อิตาลีแกรนด์ทัวร์ 
โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK)
เดินทางเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม 2558 
 อิสตันบูล - มิลาน - เปียซซ่า เดล ดูโอโม่ - เวโรน่า - เวนิส - มหาวิหารเซนต์มาร์ดค - พิพิธภัณฑ์รถเฟอร์รารี่ - ฟลอเรนซ์ -
หอเอนเมืองปิซ่า - เมืองเก่าฟลอเร้นซ์ - เมืองซานจีมิญญาโน - โบสถ์เซนต์ออกัสติน - โรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - โคลอสเซียม - ช้องปิ้ง Castle Romano Desiner Outlet
               ราคาเริ่มต้นท่านละ 59,900 บาท              DOWNLOAD....รายการทัวร์
           
 
 

10 วัน 8 คืน แกรนด์สเปน (เที่ยววงใหญ่)
โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK)
เดินทางวันที่ สิงหาคม -  ธันวาคม 2558
มาดริด (พัก 2 คืน ) - เซโกเบีย - โทเลโด -  กัวดาลูเป้ -  เมริด้า - เซบิย่า - รอนดร้า - มาลาก้า - แกรนาด้า - เมอร์เซีย - อลิคานเต้ - บาเลนเซีย - เพนิสโคล่า - บาร์เซโลน่า 
ราคาเริ่มต้น...79,900 บาท
DOWNLOAD....รายการทัวร์

 

10 วัน 8 คืน แกรนด์สเปน (เที่ยววงใหญ่)
(บินเข้าบาร์เซโลน่า- บินออกมาดริด)
สายการบิน TURKISH AIRLINES (TK)
เดินทางวันที่ 26 ธันวาคม 2558- 4 มกราคม 2559 
บาร์เซโลน่า(พัก2 คืน)-เพนิสโคล่า-บาเลนเซีย-อลิคานเต้-เมอร์เซีย-แกรนาด้า-มาลาก้า-รอนด้า-เซบีย่า-เมริด้า-กัวดาลูเป้-
โทเลโด-เซโกเบีย-มาดริด
ราคาท่านละ......85,900 บาท

 
 สเปน - โปรตุเกส 10 วัน 
สายการบิน Emirates (EK)
เดินทางเดือน  ตุลาคม - ธันวาคม 2558 
บาร์เซโลนา - มหาวิหารซากราด้า - ฟามิเลียร์ - ซาราโกซ่า -
ซานตามาเรีย - เดอร์ฟิลลาร์
เซโกเบีย -
ปราสาทอัลคาร์ซาร์ - มาดริด - โทเลโด - มหาวิหารโทเลโด - พระราชวังหลวง 
คอร์โดบ้า - เซวิลญ่า -
หอคอยฆีรัลดา - ชมระบำฟลาเมนโก้ - ฟารู่ (โปรตุเกส) - ซาเกรส 
มหาวิหารเจอโรนิโม - หอคอยเบเล็ง - ลิสบอน
ราคาเริ่มต้นที่  79,900.  บาท
 
                   
                             
10 วัน คลาสสิค สเปน-โปรตุเกส 
สายการบิน TURKISH AIRLINES (TK) 
เดินทางวันที่ 25 ธันวาคม - 3 มกราคม  2558 
(เข้าลิสบอน-ออกบาร์เซโลน่า)
ลิสบอน-หอคอยเบเล็ง-หอคอยมหาวิหารเจอโรนิโม-ซาเกรส-ฟารู่-เซวิญญ่า-ชมระบำฟลาเมนโก้-หอคอยฆีรัลดา-คอร์โดบ้า-มหาวิหารโทเลโด-โทเลโด-มาตริด-พระราชวังหลวง-เซโกเบีย-ปราสาทอัลคาร์ซาร์-ซาราโกซ่า-ซานตามาเรีย เดอร์ฟิลลาร์-บาร์เซโลน่า-มหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์ 
ราคาท่านละ 85,900 บาท

                     10 วัน คลาสสิค สเปน-โปรตุเกส 
สายการบิน TURKISH AIRLINES (TK) 
เดินทางวันที่ 27 ธันวาคม - 5 มกราคม  2558 
(เข้าบาร์เซโลน่า-ออกลิสบอน)
บาร์เซโลน่า-มหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์-ซาราโกซ่า-ซานตามาเรีย เดอร์ฟิลลาร์-เซโกเบีย-ปราสาทอัลคาร์ซาร์-มาดริด-โทเลโด-มหาวิหารโทเลโด-พระราชวังหลวง-คอร์โดบ้า-เซบีญ่า-หอคอยฆีรัลดา-ชมระบำฟลาเมนโก้-ฟารู่-ซาเกรส-มหาวิหารเจอโรนิโม-หอคอยเบเล้ง-ลิสบอน
ราคาท่านละ......85,900 บาท
DOWNLOAD.......รายการทัวร์ 


 

 8 วัน คลาสสิค เยอรมัน ออสเตรีย 
สายการบิน TURKISH AIRLINES (TK)
เดินทางเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2558 
แฟร้งเฟริร์ต-เกอเธ่เฮาส์-จัตุรัสโรเมอร์เบิร์ก
ปราสาทไฮเดลเบิร์ก-สตุทการ์ด-พิพิธภัณฑ์เมอร์เซเดสเบนซ์-
ป่าดำ-ทิทิเซ่-ลินเดา-ยอดเขาซุกสปิริตเซ่-ซัลบวร์ก
-ฮัลล์สตัทท์-เซ็นต์วูลฟ์กัง-ลินซ์-เวียนนา 
ราคาเริ่มต้น...69,900 บาท

 

8 วัน ยุโรปตะวันออก 
( 3 ประเทศสุดคุ้ม..เชค - ออสเตรีย - เยอรมนี )
สายการบิน เอมิเรสตส์ (EK)
เดินทางเดือน กันยายน  - ธัันวาคม 2558 
มิวนิค - อูบาอามาเกา-ฟุสเซ่น - นอยส์ชวานสไตส์-อินซ์บรูค-ซาลส์บวร์ก-ลินซ์ - เชสกี้ ครุมลอฟ -คาร์โลวีวารี-ปราก
 ราคาเริ่มต้น.... 59,900 บาท
DOWNLOAD...รายการทัวร์

  


 

 10 วัน แกรนด์แคนาดา
โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิก (CX)
เดินทางเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม 2558
(บินเข้า แวนคูเวอร์ บิยออก โตรอนโต พร้อมเที่ยวบินภายใน 2เที่ยวบิน)
แวนคูเวอร์ สวนสแตนลีย์ แกสทาวน์ - สวนบูชสาร์ด -แบมฟ์ -แคนาเดี้ยน ร็อคกี้ -ขึ้นกระเช้าเทือกเขาซัลเฟอร์ - เลคหลุยส์ -โคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ -แคลกะรี - มอนทรีออล - ออตตาวา - คิงส์ตัน - ล่องเรือเที่ยวชม 1000 ไอส์แลนด์ -โตรอนโต - ขึ้น CN Tower - น้ำตกไนแองการ่า ( พักห้อง Fall view )
- ล่องเรือไนแองการ่า - ดินเนอร์หอคอยสกายลอน
 พิเศษ...พักเลคหลุยส์ The Fairmont Chateau Lake Louise Hotel
ราคาเริ่มต้นท่านละ......149,900 บาท 


 
10 วัน อิตาลี - โครเอเชีย -สโลเวเนีย - มอนเตเนโกร 
โดยสายการบินเตริกกิช แอร์ไลน์ (TK)
เดินทางเดือน กรกฏาคม - ธันวาคม 2558

เวนิส - ถ้ำโพสทอยน่า(สดลเวเนีย),ลุบเบียน่ามซาเกรบ(โครเอเชีย),พริตวิทเซ่,วาร์ดาร์,ซิบินิค,โทรเกียร์,สปริท,พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน,ดูบลอฟนิค,พระราชวังเรคเตอร์,กอเตอร์
(มอนเตเนโกร),บุดวา,พอดกอรีตซา
ราคาเริ่มต้น... 89,900 บาท
DOWNLOAD....รายการทัวร์

  Insight Grand Eastern Europe 10 Days
ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ 10 วัน

สายการบินไทย (TG)
วันเดินทาง   ตุลาคม  2558 - มีนาคม  2559
นครมิวนิก (เยอรมนี) - พัสเซา - เชสกี้ ครุมลอฟ - เมืองน้ำแร่ คาร์โลวี วารี 
กรุงปร๊าก - ปราสาทปร๊าก - เมืองเก่า - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์ 
กรุงปร๊าก - บราติสลาวา (สโลวัค) - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
เวียนนา (ออสเตรีย) - หมู่บ้านกรีนซิ่ง - กรุงเวียนนา - พระราชวังเชิงบรุนน์
ภูมิภาคซาลส์กัมเมอร์กูท - ทะเลสาลเซนต์วูลฟ์กัง - ฮัลล์สตัทท์ - ซาลส์บวร์ก
เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน - ชมเมืองมิวนิค - พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - กรุงเทพฯ
ราคาเริ่มต้น 85,000 บาท          Download....รายการทัวร์
  TOP OF EUROPE @ JUNGFRAUJOCH
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส  10 วัน

สายการบินไทย (TG)
วันเดินทาง   ตุลาคม 2558 - มกราคม  2559
กรุงโรม (อิตาลี) - พิพิธภัณฑ์วาติกัน - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน
ฟลอเร้นซ์ - หอเอนปิซ่า - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - เวนิส เมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิส
จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูกาโน่ - กรินเดอวาลด์ 
นั่งรถไฟสายภูเขาสู่ยูงเฟรา - อินเเทลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์) - อิสระช้อปปิ้ง
บาเซิล - นั่งรถไฟ TGV สู่มหานครปารีส - ชมเมืองมหานครปารีส - โบสถ์โนตเตรอดาม
หอไอเฟล - ร้านดิวตี้ฟรี - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์ - พระราชวังแวร์ซายส์ - อิสระช้อปปิ้ง
ถนนชองป์เซลิเซ่ - DINNER CRUISE - กรุงเทพฯ
ราคาเริ่มต้น 118,000 บาท         Download....รายการทัวร์
   Insight Great Britain
อังกฤษ เวลส์ สก๊อตแลนด์ 9 วัน
สายการบินไทย  (TG)
วันเดินทาง    พฤศจิกายน 2558 - มีนาคม  2559
ลอนดอน - สโตนเฮ้นจ์ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ - คาร์ดี๊ฟ (เวลส์) - เบอร์ตันออนเดอะ
วอเตอร์ - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - ยอร์ค - ยอร์คมินสเตอร์ - นั่งรถไฟสายอีสต์โคสด์
เรลเวย์ - เอดินเบิร์ก (สก๊อตแลนด์ - ช้อปปิ้งย่านถนนปริ้นเซส - ปราสาทเอดินเบิร์ก
พระตำหนักโฮลีรู๊ด - เลคดิสทริค - วินเดอร์เมียร์ - เอคดิสทริค - แมนเชสเตอร์
สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด - ช้อปปิ้ง Outlet - มหานครลอนดอน - พระราชวังวินด์เซอร์
เวสด์มินเตอร์ - ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ - ลอนดอนอาย - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน
มาดามทุสโซ่ด์ - พระราชวังบัคกิ้งเเฮม - ช้อปปิ้งถนนอ๊อกฟอร์ด - กรุงเทพฯ

ราคาเริ่มต้น  112,000 บาท           
    Download...รายการทัวร์

 Grand Italy 9 Days 
สายการบินไทย  (TG)
วันเดินทาง  พฤศจิกายน  2558 - มกราคม  2559              
มิลาน - ดูโอโม่ - เวอโรน่า - ปาโดวา - เมืองอาบาโน่ เทรอเม่ - เวนิสเมสเตร้
เที่ยวเกาะเวนิสอันแสนโรแมนติก - ล่องเรือกอนโดล่า - เดินทางสู่เมืองปิซ่า
เที่ยวหอเอนปิซ่า - นครฟลอเร้นซ์ - จตุรัสชินญอเรีย - นั่งรถไฟด่วนสู่นาโปลี
นั่งเรือสู่เกาะคาปรี - ถ้ำบลูร็อตโต้ (พักบนเกาะคาปรี) - ซอเรนโต้ - พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี
กรุงโรม - พิพิธภัณฑ์วาติกัน - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน 
ราคา   90,000 บาท                Download...รายการทัวร์
  Romantic  Russia 8 Days

สายการบิน เอมิเรสต์ แอร์ไลน์ (EK)

วันเดินทาง  ตุลาคม 2558 - กุมภาพันธ์  2559

ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์) - กรุงมอสโคว์ (รัสเซีย) - โบสถ์อัสสัมชัญ
สถานีรถไฟใต้ดิน - สแปโร่ว์ฮิลล์ - ละครสัตว์รัสเซียนเซอร์คัส - มอสโคว์
จัตุรัสแดง - โบสถ์เซนต์บาซิล - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ 
ช้อปปิ้งถนนอราบัต - มอสโคว์ - บินสู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - วังแคทเธอรีน (พุชกิ้นวิลเลจ)
ห้องอำพัน - ดินเนอร์ในวังนิโคลัสกี้ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - วิหารเซนต์ไอแซค
โบสถ์หยดเลือด - พิพิธภันฑ์ เฮอร์มิเทจ (พระราชวังฤดูหนาว) - ช้อปปิ้งถนน เฟสกี้
ชมป้อมปีเตอร์แอนด์พอล - ปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังฤดูร้อน - บัลเล่ต์เพอฟอร์มานซ์
วังยูซูสปอฟ (รัสปูติน)  - สนามบินพัลโกโว - กรุงเทพ
ราคา 84,000 บาท                     Download...รายการทัวร์
  Best of Germany 10 Days 
สายการบินไทย  (TG)
วันเดินทาง  พฤศจิกายน  2558 - มีนาคม  2559              
นครแฟรงค์เฟิร์ต - รูเดสไฮม์ - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - นั่งรถไฟ ICE สู่เบอร์ลิน - พอสต์ดัม
พระราชวังซองซูซีส์ - พิพิธภัณฑ์เพอกามุม - ช้อปปิ้งคูดัม - เที่ยวกรุงเบอร์ลิน  
กำแพงเบอร์ลิน - บรันเดนบวร์ก - เดรสเดน - นูเรมเบิร์ก - โรเธนบวร์ก(เส้นทางสายโรแมนติก
ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ฟุสเซ่น - การ์มิชพาร์เท่น เคียร์เช่น - ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมัน
แอลป์) - เบิร์ชเทสการ์เด้น - ปรีน - พระราชวังแฮเรนคิมเซ่ - มิวนิค - กรุงเทพฯ  
ราคาเริ่มต้น   96,000 บาท        Download...รายการทัวร์
   Insight Grand Eastern Europe 10 Days
ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ 10 วัน

สายการบินไทย (TG)
วันเดินทาง   25 ธันวาคม  2558 - 03 มกราคม  2559
             26 ธันวาคม  2558 - 04 มกราคม  2559
             29 ธันวาคม  2558 - 07 มกราคม  2559
นครมิวนิก (เยอรมนี) - พัสเซา - เชสกี้ ครุมลอฟ - เมืองน้ำแร่ คาร์โลวี วารี 
กรุงปร๊าก - ปราสาทปร๊าก - เมืองเก่า - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์ 
กรุงปร๊าก - บราติสลาวา (สโลวัค) - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ 
เวียนนา (ออสเตรีย) - หมู่บ้านกรีนซิ่ง - กรุงเวียนนา - พระราชวังเชิงบรุนน์ 
ภูมิภาคซาลส์กัมเมอร์กูท - ทะเลสาลเซนต์วูลฟ์กัง - ฮัลล์สตัทท์ - ซาลส์บวร์ก 
เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน - ชมเมืองมิวนิค - พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - กรุงเทพฯ
ราคาเริ่มต้น 89,000 บาท       Download....รายการทัวร์
    Insight Great Britain 
อังกฤษ เวลส์ สก๊อตแลนด์ 9 วัน
สายการบินไทย  (TG)
วันเดินทาง    25 ธันวาคม 2558 - 03 มกราคม  2559
                26 ธันวาคม  2558 - 04 มกราคม  2559
                29 ธันวาคม  2558 - 07 มกราคม  2559

ลอนดอน - สโตนเฮ้นจ์ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ - คาร์ดี๊ฟ (เวลส์) - เบอร์ตันออนเดอะ
วอเตอร์ - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - ยอร์ค - ยอร์คมินสเตอร์ - นั่งรถไฟสายอีสต์โคสด์
เรลเวย์ - เอดินเบิร์ก (สก๊อตแลนด์) - ช้อปปิ้งย่านถนนปริ้นเซส - ปราสาทเอดินเบิร์ก 
พระตำหนักโฮลีรู๊ด - เลคดิสทริค - วินเดอร์เมียร์ - เอคดิสทริค - แมนเชสเตอร์ 
สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด - ช้อปปิ้ง Outlet - มหานครลอนดอน - พระราชวังวินด์เซอร์ 
เวสด์มินเตอร์ - ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ - ลอนดอนอาย - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน
มาดามทุสโซ่ด์ - พระราชวังบัคกิ้งเเฮม - ช้อปปิ้งถนนอ๊อกฟอร์ด - กรุงเทพฯ

ราคาเริ่มต้น  121,000 บาท         
 Download...รายการทัวร์

 
 TOP OF EUROPE @ JUNGFRAUJOCH
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส  10 วัน

สายการบินไทย (TG)
วันเดินทาง   26 ธันวาคม  2558 - 04 มกราคม 2559
             27 ธันวาคม 2558 - 05 มกราคม 2559
             29 ธันวาคม 2558 - 07 มกราคม 2559 

กรุงโรม (อิตาลี) - พิพิธภัณฑ์วาติกัน - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน
ฟลอเร้นซ์ - หอเอนปิซ่า - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - เวนิส เมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิส
จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูกาโน่ - ลูเซิร์น - กรินเดอวาลด์ 
นั่งรถไฟสายภูเขาสู่ยูงเฟรา - อินเเทลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์) - อิสระช้อปปิ้ง
บาเซิล - นั่งรถไฟ TGV สู่มหานครปารีส - ชมเมืองมหานครปารีส - โบสถ์โนตเตรอดาม 
หอไอเฟล - ร้านดิวตี้ฟรี - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์ - พระราชวังแวร์ซายส์ - อิสระช้อปปิ้ง
ถนนชองป์เซลิเซ่ - DINNER CRUISE - กรุงเทพฯ
ราคาเริ่มต้น 122,000 บาท     Download....รายการทัวร์
   Grand Italy 9 Days 
สายการบินไทย  (TG)
วันเดินทาง  25 ธันวาคม  2558 - 02 มกราคม 2559
              28 ธันวาคม 2558 - 05 มกราคม 2559               
  
มิลาน - ดูโอโม่ - เวอโรน่า - ปาโดวา - เมืองอาบาโน่ เทรอเม่ - เวนิสเมสเตร้ 
เที่ยวเกาะเวนิสอันแสนโรแมนติก - ล่องเรือกอนโดล่า - เดินทางสู่เมืองปิซ่า 
เที่ยวหอเอนปิซ่า - นครฟลอเร้นซ์ - จตุรัสชินญอเรีย - นั่งรถไฟด่วนสู่นาโปลี 
นั่งเรือสู่เกาะคาปรี - ถ้ำบลูร็อตโต้ (พักบนเกาะคาปรี) - ซอเรนโต้ - พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี 
กรุงโรม - พิพิธภัณฑ์วาติกัน - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - กรุงเทพฯ
ราคา   99,000 บาท                Download...รายการทัวร์
 
 South Africa 8  Days 
สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์   (SQ)
วันเดินทาง  29 ธันวาคม  2558 - 05 มกราคม 2559             
เมืองโจเิบิร์ก - เมืองเคปทาวน์ -  ฟาร์มนกกระจอกเทศ - ชิมไวน์ - ภูเขาโต๊ะ 
V&A วอเตอร์ฟร้อนท์ - เกาะแมวน้ำ - นกเพนกวิน - เคปพอยน์ - แหลมกู๊ดโฮป 
เคปทาวน์ - โจฮันเนสเบิร์ก - สวนเสือ - หมู่บ้านวัฒนธรรมเลเซดี - ชิมเนื้อสัตว์ป่า
ที่ภัตตาคารคาร์นิวอร์ - เมืองหลวงพริทอเรีย - พักซาฟารี ลอดจ์ - Evening Game Drive 
ท่องป่าซาฟารี Morning Game Drive - อาณาจักรซันซิตี้ - พักโรงเเรมเดอะพาเลซ 
โจฮันเนสเบิร์ก - สิงคโปร์ -  กรุงเทพฯ
ราคา   109,000 บาท              Download...รายการทัวร์
   Croatia - Slovenia 9 วัน 
สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์   (OS)
วันเดินทาง  5 -13  ธันวาคม  2558       
เวียนนา - (ออสเตรีย) - เบลด (สโลเวียเนีย) - กรุงลุบเบลียน่า - ถ้ำโพสทอยน่า
อุทยานแห่งชาติพลิทวีเซ่ (โครเอเชีย) - สปลิท - พระราชวังดิโอเคลเชี่ยน - นีอุม (บอสเนีย)
ดูบรอฟนิก - มาลีสตอน - โทรเกียร์ - โวดิเซ่ - ซาดาร์ - ช้อปปิ้งอารีน่า ซาเกรบ 
ซาเกรบ ซิตี้ทัวร์  - สนามบินซาเกรบ - กรุงเวียนนา - ข้อปปิ้งคาร์สเนอร์สตรีท - กรุงเทพฯ

ราคา        99,000 บาท          
    Download...รายการทัวร์

  ยุโรปตะวันออก 8 วัน
ออสเตรีย สาธารณรัฐเช็ก ฮังการี สโลวาเกีย

สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์   (OS)
วันเดินทาง  4 -11  ธันวาคม  2558
             26 ธันวาคม 2558 - 02  มกราคม   2559      

เวียนนา - (ออสเตรีย) - ซาลซ์บูร์ก - ฮัลล์ซตัทท์ - เชสกี้ คุมลอฟ (เช็ก) - กรุงปราก
กรุงปราก ซิตี้ทัวร์ - บราติสลาวา (สโลวาเกีย) - เซนเทนเดร์ (ฮังการี) - กรุงบูดาเปสต์
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - ช้อปปิ้งพาร์นดอร์ฟเอาท์เลท (ออสเตรีย) - กรุงเวียนนา
พระราชวังเชินบรุนน์ - คาร์เนอร์สตรีท - สนามบินเวียนนา - กรุงเทพฯ

ราคา        74,900 บาท          
   Download...รายการทัวร์

  Balkans Luxury 9 วัน 
สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์   (OS)
วันเดินทาง  27  ธันวาคม  2558 - 03  มกราคม  2559     
เวียนนา - (ออสเตรีย) - กราซ - เบลด (สโลเวียเนีย) - กรุงลุบเบลียน่า - ถ้ำโพสทอยน่า 
ซาเกรบ (โครเอเชีย) - ชมเมือง - คาโลวัช - อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ เจเซร่า - ซาดาร์
ซีบินิค - โทรเกียร์ - สปลิท - มาลี สตอน - ชิมหอยนางรม - ดูบรอฟนิค - ช้อปปิ้งซุปเปอร์  KONZUM - กอเตอร์ (มอนเตเนโกร ) - บุดวา - พอดกอริซ่า - เวียนนา (ออสเตรีย) - กรุงเทพฯ

ราคา    109,900 บาท              Download...รายการทัวร์
   BW..Fantastic 9 วัน  6 คืน
อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส
สายการบินไทย   (TG)
วันเดินทาง  10 - 18  กันยายน  2558
               1 - 9 ตุลาคม  2558
               20 -28  ตุลาคม  2558 (วันปิยะมหาราช)
               12 - 20 พฤศจิกายน  2558
 
โรม - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - ฟลอเร้นซ์ (อิตาลี)
 (พิเศษ.. อาหารค่ำแบบท้องถิ่น+ไวน์) - ฟลอเร้นซ์ - ปิซ่า - หอเอนปีซ่า - เวนิสเมสเตร์
เกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - เวนิส เมสเตร้ (อิตาลี) - ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)
อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้ชาแพล (สวิตเซอร์แลนด์) - ลูเซิร์น - แองเกลเบิร์ก
ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น - ดิจอง (ฝรั่งเศส) - ปารีส พระราชวังแวร์ซายน์ - ล่องเรือบาโตว์มุช ประตูชัยแห่งจักรพรรดินโปเลียน  - ดิวตี้ฟรี - อิสระช้อปปิ้งถนนชองส์เอลิเซ่ - ปารีส -กรุงเทพฯ

ราคา    75,900   บาท           
     Download...รายการทัวร์

 
 BW..Classic Eastern 9 วัน  6 คืน
เยอรมัน - ออสเตรีย - ฮังการี -สโลวัค - เช็ก
สายการบินไทย   (TG)
วันเดินทาง   06 - 14   ตุลาคม  2558
               13 - 21  พฤศจิกายน  2558
 
มิวนิค (เยอรมัน) - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - จัตุรัสมาเรียน - ประตูเซนลิงเกอร์
ฮัลสตัท (ออสเตรีย) - กรุงเวียนนา  - ช้อปปิ้งถนนคาร์ตเนอร์ - พระราชวังเซรินน์บรุนน์
กรุงบูดาเปสต์ (ฮังการี) - ป้อมปราการ Fisherman' s Bastion - โบสถ์ Mathias
ล่องเรือในแม่น้ำดานูบ - บูดาเบสต์ (ฮังการี) - บราติสลาวา (สโลวัค)  - ภายนอกปราสาท
แห่งกรุงบราติสลาวา - กรุงปราก (สาธารณรัฐเชค) - สะพานชาร์ลส์  
ปราสาทแห่งกรุงปราก - เชสกี้คุมลอฟ - เข้าปราสาทครุมลอฟ - เชสกี้ครุมลอฟ
คาร์โลวี่ วารี่ - มิวนิก (เยอรมัน) - กรุงเทพฯ

ราคา    65,900   บาท           
    Download...รายการทัวร์

 
 BW..Scandinavia 4 Capitals 7 วัน 5 คืน
Denmark - Norway - Sweden - Finland
สายการบินฟินน์แอร์   (AY)
วันเดินทาง   12 - 18 สิงหาคม  2558
               21 - 27  ตุลาคม  2558
               18 - 24 พฤศจิกายน  2558
 
กรุงโคเปนเฮเก้น (ประเทศเดนมาร์ก) - พระราชวังอามาเลียนบอร์ก - น้ำพุเกฟิออน  
รูปปั้นเงือกน้อย - ปราสาทโรเซนบอร์ก - ถนนสายช้อปปิ้ง - เรือสำราญ DFDS - กรุงออสโล (ประเทศนอร์เวย์) - สวนปฏิมากรรมวิกกลันด์ - ลานกระโดดสกีโฮเมนคอลเลน  
ศาลาว่าการกรุงออสโล - พระราชวังหลวง - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง - ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
กรุงออสโล - คาลสตัท (ประเทศสวีเดน) - กรุงสตอกโฮล์ม - พิพิธภัณฑ์เรือรบวาซา
ศาลาว่าการกรุงสตอกโฮล์ม - เรือสำราญ SILJA LINE - กรุงเฮลซิงกิ - จัตุรัสซีเนท
อนุเสาวรีย์ชองซิเบลิอุส - โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ - กรุงเทพฯ

ราคา    79,900   บาท           
Download...รายการทัวร์

   BW...EASY EUROPE  6 วัน 3 คืน
อิตาลี ออสเตรีย สวิส 6 วัน 3 คืน
มิลาน - เวนิส - เกาะเวนิส - อินส์บรูกก์ - เคเบิ้ลคาร์360 องศา    
ขึ้นสู่..ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้ชาแพล ซูริค 

สายการบินไทย (TG)

วันเดินทาง   2 - 7 ตุลาคม  2558
               16 - 21  ตุลาคม  2558
               23 - 28 ตุลาคม  2558 (วันปิยมหราช)  
               6 - 11 พฤศจิกายน 2558
 
มิลาน (อิตาลี) - เวโรน่า - เวนิส เมสเตร้ - เกาะเวนิส - อินส์บรูกก์ - แอลเกลเบิร์ก
นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น -  กรุงเทพฯ

ราคา    58,900   บาท           
Download...รายการทัวร์

  EASY GREAT BRITAIN
อังกฤษ เวลส์ 7 วัน 4 คืน
สายการบินไทย   (TG)
วันเดินทาง   21 - 27 ตุลาคม  2558
               13 - 19  พฤศจิกายน  2558

ลอนดอน - สโตนเฮ้นจ์ - คาร์ดิ๊ฟ (เวลส์) - บริสตอล - เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ 
แสตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน เบอร์มิ่งแฮม - เบอร์มิ่งแฮม - แมนเชสเตอร์
สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด - บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท - ลอนดอน - พิคคาดิลลี่เซอร์คัส
จตุรัสทราฟัลก้าร์ - หอนาฬิกาบิ๊กเบน - ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน - ช้อปปิ้งออกซ์ฟอร์ด
ลอนดอน - กรุงเทพฯ

ราคา    58,900   บาท           
Download...รายการทัวร์

   BW...EASY SWISS
สวิตเซอร์แลนด์ 6 วัน 3 คืน

มิลาน - ทาช - นั่งรถไฟสู่..เซอร์แมท Cable car สู่..ยอดเขา
กลาเซียร์3000 - มองเทรอซ์ - Photo Stop ปราสาทชิลยอง - เวเว่
เบิร์น - ลูเซิร์น - น้ำตกไรน์ - ซูริค  
สายการบินไทย   (TG)
วันเดินทาง   2 - 7  ตุลาคม  2558
               16 - 21  ตุลาคม  2558
               23 - 24  ตุลาคม 2558 (วันปิยมหาราช)
               6 - 11  พฤศจิกายน  2558
 
มิลาน (อิตาลี) - ทาช - นั่งรถไฟสู่..เซอร์แมท - ชมเมืองเซอร์แมท (สวิส) - เซอร์แมท - ทาช
มองเทรอซ์ - ถ่ายรูปปราสาทชิลยอง - มองเทรอซ์ - เวเว่ - เบิร์น - ลูเซิร์น - น้ำตกไรน์
สนามบินซูริค - กรุงเทพฯ

ราคา    59,900   บาท           
Download...รายการทัวร์

 
 Summer in Kashmir 7 วัน 6 คืน
สวิตเซอร์แลนด์  แดนภารตะ  
เดลี  ศรีนาคา  พาฮาลแกม  
โซนามาร์ค  กุลมาร์ค
สายการบินเจ็ท แอร์เวย์ (9W)
วันเดินทาง   25 - 31 กรกฏาคม  2558
                7 - 13  สิงหาคม  2558
               18 - 24 กันยายน  2558
 
เดลี - วัดอัครซาดาม - ศรีนาคา (แคชเมียร์) - ล่องเรือสิคารา - ศรีนาคา - พาฮาลแกรม  
โซนามาร์ค กราเซียร์น้ำแข็ง - กลุมาร์ค - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท - เดลี - ช้อปปิ้ง - กรุงเทพฯ

ราคาเริ่มต้น    29,900   บาท         
Download...รายการทัวร์

 
ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ณ แคชเมียร์  
ศรีนาคา  พาฮาลแกม  โซนามาร์ค กุลมาร์ค 
อัครา  ทัชมาฮาล  ชัยปุระ 9 วัน 8 คืน
สายการบินเจ็ท แอร์เวย์ (9W)
วันเดินทาง   22 - 30 ตุลาคม  2558
                12 - 20 พฤศจิกายน  2558
               4 - 12 ธันวาคม  2558
 
เดลี - ศรีนาคา (แคชเมียร์) - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท -   ศรีนาคา - พาฮาลแกรม
โซนามาร์ค กราเซียร์น้ำแข็ง - กลุมาร์ค - ล่องเรือทะเลสาบดาล - เดลี - อัครา - อัคราฟอร์ต -
ทัชมาฮาล -ชัยปุระ -แอมเบอร์ฟอร์ต - พระราชวังสายลม - ซีตี้พาเลส - เดลี - กรุงเทพฯ

ราคา    44,500   บาท          Download...รายการทัวร์

 
 Winter in Kashmir 
สวิตเซอร์แลนด์ แดนภารตะ 
เดลี ศรีนาคา พาฮาลแกม โซนามาร์ค กุลมาร์ค 7 วัน 6 คืน
สายการบินเจ็ท แอร์เวย์ (9W)
วันเดินทาง   22 -28 ตุลาคม  2558
               12 - 18  พฤศจิกายน  2558
               4 - 10 ธันวาคม  2558
 
เดลี - เดลี - ศรีนาคา (แคชเมียร์) - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท - พาฮาลแกรม - โซนามาร์ค
กราเซียร์น้ำแข็ง - กลุมาร์ค - ล่องเรือทะเลสาบดาล - เดลี - กรุงเทพฯ

ราคา    36,900   บาท         
Download...รายการทัวร์

  ท่องซาฟารี ณ สุดยอดอุทยานของเคนย่า 6 วัน
ทะเลสาบสีชมพู "นากูรู" สวรรค์ของนกฟลามิงโก้สีชมพู
อุทยานแห่งชาติมาไซมารา ดินแดนของชาวมาไซ หัวใจของการท่องซาฟารี
กรุงไนโรบี เมืองหลวงที่มีอากาศแสนสบายตลอดทั้งปี

วันเดินทาง 9 - 14 กันยายน 2558

สายการบิน กาต้าร์ แอร์เวย์ (QR)

โดฮา - ไนโรบี - นากูรู่ - มาไซมารา แดนสวรรค์ของสัตว์ป่า - ตามล่า Big Five 
มาไซมาร่า -ไนโรบี - กรุงเทพฯ


ราคา    74,900   บาท         Download...รายการทัวร์
  เเอฟริกาใต้ 7 วัน 
โจฮันเนสเบิร์ก เหมืองทอง พริทอเรีย ซันซิตี้ เคปทาว์น
สายการบินกาตาร์  (QR)
วันเดินทาง   6 - 12  ตุลาคม  2558
โดฮา - โจฮันเนสเบิร์ก - เหมืองทอง - พริทอเรีย - พิลาเนสเบิร์ก - ซาฟารี Big Five
ซันซิตี้ - The Palace - เคปทาวน์ - ฟาร์มนกกระจอกเทศ - เทเบิ้ลเม้าเท่น  
เคปเพนนินซูล่า - เกาะแมวน้ำ - แหลมกู๊ดโฮป - นกเพนกวิน - เคปทาวน์ - โดฮา - กรุงเทพฯ

ราคา    79,900   บาท         
Download...รายการทัวร์

  
 
ซิมบับเว - บอทสวานา - แซมเบีย  7 วัน 4 คืน
สายการบินเคนย่า  (KQ)
วันเดินทาง   15 - 21 กันยายน  2558
ไนไรบี - วิคตอเรียฟอลส์ (ซิมบับเว) - น้ำตกวิคตอเรียฟอลส์ (ซิมบับเว)
โซเบ (บอทสวานา) - โชเบ -  น้ำตกวิคตอเรียฟอลส์ (แซมเบีย) 
ไนไรบี 
- กรุงเทพฯ
ราคา    119,900   บาท       Download.....รายการทัวร์
  เอธิโอเปีย...เสน่ห์ดึงดูดที่ไร้กาลเวลา 
สายการบินเอธิโอเปียน  แอร์แอร์ไลน์   (ET)
วันเดินทาง  18 -25  กันยายน / 23 -30  ตุลาคม  2558
               13 -20 พฤศจิกายน / 4 -11 ธันวาคม 2558   
เเอดดิส อาบาบา - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ - พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยา - ยอดเขาเอนโตโต
บาฮีดาร์ - ทะเลสาบทานา - น้ำตกบลูไนล์ - กอนดาร์ - ปราสาทเมืองกอนดาร์ - ลาลิเบลล่า
โบสถ์ศิลาแห่งลาลิเบล่า - อักซุม - เมืองโบราณอักซุม - แอดดิส อาบาบา - โบสถ์เซนต์จอร์จ
ตลาด The Mercato -  กรุงเทพฯ

ราคา        79,900 บาท           
   Download...รายการทัวร์

 
เสน่ห์เคปทาวน์ - แอดดิส อบาบา 7 วัน 3 คืน
สายการบินเอธิโอเปียน  แอร์แอร์ไลน์   (ET)
วันเดินทาง  18 -25  กันยายน / 30 กันยายน - 6 ตุลาคม  2558
               05 - 11 / 16 -22 /  21 -27  ตุลาคม  2558 
               06 -12 / 20 -26  พฤศจิกายน 2558
                07 - 13 / 11 -17  ธันวาคม 2558   
เเอดดิส อาบาบา - เคปทาวน์ - Table Mountain - The Castle of Good Hope
Green Market Square - วิคคอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ ฟร้อนท์ - เกาะดุยเกอร์
Cape Point Ostrich Farm - ชายหาดโบลเดอร์ - แหลมกู๊ดโฮป - เคปทาวน์ 
แอดดีส อาบาบา - จัตุรัสเมสเกล - พระราชวังแห่งชาติ - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของเอธิโอเปีย - มหาวิหารเซนต์จอร์จ - มหาวิหารฮอลลี่ ตรินิตี้ - กรุงเทพฯ

ราคา        49,900 บาท           
   Download...รายการทัวร์

                        


ASIA ZONE :

  สักการะ 3 มหาบูชาสถาน 
มหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา - พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน
สายการบิน : นกแอร์ (DD)

เดินทาง :   ตุลาคม 2558 - มกราคม  2559  
สนามบินดอนเมือง - เจดีย์เยเลพญา - พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี - เจดีย์โบตาทาวน์  
พระเทพทันใจ - เทพกระชิบ - ตลาดสก๊อต - มหาเจดีย์ชเวดากอง - ย่างกุ้ง - หงสา
วัดไจ้คะวาย - พระพุทธรูปไจ้ปุ่น - พระธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง - คิมปูนแค้มป์
พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระหินอ่อน
ช้างเผือก - กรุงเทพฯ

ราคาเริ่มต้น  13,888 บาท                        Download

   สักการะ 3 มหาบูชาสถาน 
มหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา - พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน
สายการบิน : เมียร์มาร์  แอร์เวย์  

เดินทาง :   ตุลาคม 2558 - มกราคม  2559 
สนามบินสุวรรณภูมิ - หงสา - พระพุทธรูปไจ้ปุ่น  - คิมปูนแค้มป์ - พระธาตุอนทร์แขวน 
(รวมรถขึ้นพระธาตุ)  - วัดไจ้คะวาย - พระธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง - พระพุทธ
ไสยาสน์ชเวตาเลียว - เจดีย์โบตาทาวน์  - พระเทพทันใจ - เทพกระชิบ - พระนอนตาหวาน 
มหาเจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์กลางน้ำ - ตลาดสก๊อต - พระหินอ่อน - ช้างเผือก -  กรุงเทพฯ

ราคาเริ่มต้น  12,999 บาท                        Download

 
 สักการะ 3 มหาบูชาสถาน 
มหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา - พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน
สายการบิน : แอร์เอเชีย 

เดินทาง :   31 ธันวาคม 2558 - 02 มกราคม  2559  
              01 - 03  มกราคม  2559
สนามบินดอนเมือง - เจดีย์เยเลพญา -  พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี - เจดีย์โบตาทาวน์  
พระเทพทันใจ - เทพกระชิบ - ตลาดสก๊อต - มหาเจดีย์ชเวดากอง - ย่างกุ้ง - หงสา
วัดไจ้คะวาย - พระพุทธรูปไจ้ปุ่น - พระธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง - คิมปูนแค้มป์
พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระหินอ่อน
ช้างเผือก -  กรุงเทพฯ

ราคาเริ่มต้น  15,999 บาท                      Download

  ย่างกุ้ง - สิเรียม - หงสา - พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน  
สายการบิน : เมียร์มาร์  แอร์เวย์  
เดินทาง :  ตุลาคม - ธันวาคม  2558

สนามบินสุวรรณภูมิ - เจดีย์กลางน้ำ - ตลาดสก๊อต - มหาเจดีย์ชเวดากอง - ย่างกุ้ง
หงสา - วัดไจ้คะวาย - พระพุทธรูปไจ้ปุ่น  - พระราชวังบุเรงนอง - คิมปูนแค้มป์
พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระธาตุมุเตา
ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตาทาวน์ - พระเทพทันใจ - เทพกระซิบ - เจดีย์กาบาเอ - เจดีย์นงาทัตจี
พระหินอ่อน - ช้างเผือก -  กรุงเทพฯ

ราคาเริ่มต้น  15,900 บาท               
     Download   

  มัณฑะเลย์ - พุกาม - อินเล - ย่างกุ้ง - อินแขวน 6 วัน 5 คืน  
สายการบิน : แอร์เอเชีย (FD) 
เดินทาง :  30 ธ.ค. 2558 - 4 ม.ค.2559 

กรุงเทพฯ - มัณฑะเลย์ - สะพานไม้อูเบ็ง - วัดกุโสดอร์ - วิหารชเวนันดอร์ - มัณฑะเลย์ฮิลล์ 
พุกาม - เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอานันดา - วัดมนูหา - ช้อปปิ้งเครื่องเขิน - เจดีย์ติโลมินโล
วิหารสัพพัญญ - วิหารธรรมยันจี - เจดีย์ชเวซานดอว์ - โชว์เชิดหุ่นกระบอก - ทะเลสาบอินเล
วัดพองตองอู(พระบัวเข็ม) - หมู่บ้านทอผ้าอินปอขอม - วัดแมวกระโดด - อินเล - ย่างกุ้ง
วัดไจัคะวาย - เจดีย์ชเวมอดอร์ - พระราชวังบุเรงนอง - พระธาตุอินทร์แขวน
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระพุทธรูปไจ้ปุ่น - มหาเจดีย์ชเวดากอง - วัดกาบาเอ  
ช้างเผือก - พระหินอ่อน - ตลาดสก๊อต -  กรุงเทพฯ

ราคา     38,999 บาท               
     Download

   เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 3 วัน 2 คืน
สายการบิน กาต้าร์ แอร์เวย์  (QR)
เดินทาง :  ตุลาคม  2558 - มกราคม 2559
ฮานอย - ฮาลอง - ไนท์มาเก็ตฮาลอง -  ทะเลสาบคืนดาบ  - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์
ทำเนียบประธานาธิบดี - วัดเจดีย์เสาเดียว - พิพิธภัณฑ์โฮจิมนห์ - วิหารวรรณกรรม  
วัดเฉินก๊วก - ทะเลสาบตะวันตก - กรุงเทพฯ

ราคาเริ่มต้น  9,999  บาท                     Download
  PRO BIG THANKS !!!
เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์  4 วัน 3 คืน
สายการบิน กาต้าร์ แอร์เวย์  (QR)
เดินทาง :  4 - 7   พฤศจิกายน   2558
ฮานอย - ฮาลอง - ไนท์มาเก็ตฮาลอง - ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง - นิงห์บิงห์ - วัด Bai dinh 
ล่องเรือฮาลองบก - ถ้ำตามก๊ก - ฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหงอกเซิน  
ช้อปปิ้งถนน 36 สาย - ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ ทำเนียบประธานาธิบดี - วัดเจดีย์เสาเดียว - พิพิธภัณฑ์โฮจิมนห์ - วิหารวรรณกรรม   
วัดเฉินก๊วก - ทะเลสาบตะวันตก - กรุงเทพฯ

ราคา    11,555  บาท                        Download 
   ฮานอย - ซาปา 4 วัน 3 คืน
สายการบินการ์ต่า แอร์เวย์  (QR)
เดินทาง :  สิงหาคม - ธันวาคม   2558
ฮานอย - วัดเฉินก๊วก - ทะเลสาบตะวันตก -  ทะเลสาบคืนดาบ - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย 
การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ - ฮานอย - ซาปา - หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village 
เมืองซาปา - ภูเขาห่ามโหร่ง - น้ำตกสีเงิน - ตลาดก๊อกเหลียว Cocleu - ฮานอย 
จตุรัสบาดิงห์ - สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ
วัดเจดีย์เสาเดียว - พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - พิพิธภัณฑ์สงคราม - วิหารวรรณกรรม - กรุงเทพฯ 

ราคาเริ่มต้น      12,900  บาท                     Download 
   เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์  4 วัน 3 คืน
สายการบิน กาต้าร์ แอร์เวย์  (QR)
เดินทาง :  ตุลาคม - ธันวาคม  2558
ฮานอย - ฮาลอง - ไนท์มาเก็ตฮาลอง - ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง - นิงห์บิงห์ - วัด Bai dinh 
ล่องเรือฮาลองบก - ถ้ำตามก๊ก - ฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหงอกเซิน  
ช้อปปิ้งถนน 36 สาย - ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ ทำเนียบประธานาธิบดี - วัดเจดีย์เสาเดียว - พิพิธภัณฑ์โฮจิมนห์ - วิหารวรรณกรรม   
วัดเฉินก๊วก - ทะเลสาบตะวันตก - กรุงเทพฯ

ราคาเริ่มต้น  13,900  บาท                    Download 
   เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์  4 วัน 3 คืน
สายการบิน  เวียดนาม แอร์ไลน์  (VN)
เดินทาง :  31 ธันวาคม  2558 - 03 มกราคม  2559
ฮานอย - ฮาลอง - วัดเฉินก๊วก - ทะเลสาบตะวันตก - วิหารวรรณกรรม - ฮาลอง 
ไนท์มาเก็ต - ฮาลอง - ถ้ำนางฟ้า - นิงบิงห์ - ล่องฮาลอง - ถ้ำตามก๊ก - ฮานอย  
ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สายเก่า - โชว์หุ่นกระบอกน้ำ - จตุรัสบาดิงห์
สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานธิบดี - วัดเจดีย์เสาเดียว
พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - กรุงเทพฯ

ราคา  15,900  บาท                   Download 
 
 บาหลี - มหาบุโรพุทโธ  5 วัน 4  คืน
สายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย 
วันเดินทาง  สิงหาคม - ธันวาคม  2558
สุวรรณภูมิ - จาการ์ต้า - เดนพาซาร์ (บาหลี) - วิหารศักดิ์สิทธฺฺิ์ทานาล็อท - หาดจิมบารัน 
บารองแดนซ์ - ทะเลสาบเบดูกัล - วัดเบราตาน (วิหารกลางน้ำ) - วัดเม็งวี - ช็อปปิ้งคูต้า
โรงงานผลิตผ้าบาหลี - โรงงานกาแฟ - คินตามณี - เทมภัคศิริงค์ - อูบุด - วังสุลต่าน
พระราชวังวอเตอร์พาเลซ - บุโรพุทโธ - ถนนมาริโอโบโร่ - วัดพรามนันต์ - กรุงเทพฯ 
ราคาเริ่มต้น  29,999 .-        Download...รายการ


AMERICA & CANADA ZONE :
อเมริกา - แคนาดา 10 วัน  สายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ส (EK) 
บินเข้า วอชิงตันดีซี (อเมริกา) - บินออกจากโตรอนโต (แคนาดา)
วันเดินทาง       มิถุนายน - ตุลาคม 2557

*ชมน้ำตกไนแองการ่า (ฝั่งแคนาดา) สัมผัสแบบใกล้ชิดกับ journey behind the fall 
*อาหารค่ำมื้อพิเศษ บนหอคอย Skylon Tower ริมน้ำตกไนแองการ่า*พัก...วอชิงตันดีซี,นิวยอร์ค 2 คืน , แอตแลนติส ไนแองการ่า (ฝั่งแคนาดา) ห้อง Fall view , และ โตรอนโต
*เที่ยว แคนาดาฝั่งตะวันออก พร้อมพักค้างคืนที่โตรอนโร (รวมค่าวีซ่าแคนาดา)
*ขึ้นตึกแอมไพร์สเตท ทาวเวอร์ , ขึ้นหอคอย CN Tower
ราคาเริ่มต้น 119,900 บาท  
Download.. รายการทัวร์
 ฮ่องกง...เต็มอิ่ม   3 วัน 2  คืน
สายการบิน HONGKONG AIRLINES 
เดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม   2015
สุวรรณภูมิ - ฮ่องกง - ไหว้พระเกาะลันตา นั่งกระเช้าลอยฟ้า 360 องศา/ ซิตี้เกท เอาท์เลท เที่ยวดิสนีย์แลนด์ - ฮ่องกง - ซิตี้ทัวร์ ( จุดชมวิววิคตอเรีย / อ่าวรีพลัสเบย์ /จิวเวอรี่) - อิสระตามอัธยาศัย -สนามบิน กลับกรุงเทพฯ
ราคาเริ่มต้น    18,900 .-     Download...รายการทัวร์


 ฮ่องกง - จูไห่ - เซินเจิ้น - มาเก๊า  4 วัน 3  คืน
สายการบิน  THAI AIR ASIA
เดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม  2015
ดอนเมือง - มาเก๊า - จูไห่ - ชมโชว์หยวนหมิงชิงหยวน - ชมถนนคู่รัก - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล
ชมศูนย์สมุนไพรจีน - ร้านยาบัวหิมะ - ร้านผ้าไหม - ร้านหยก - สวนสาธารณะ
ดอกบัวขาว - เซินเจิ้น - ช้อปปิ้ง Lowu Center - ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดซีหลิน
แวะชมโรงงานจิวเวอรรี่ - Avenue of Star - มาเก๊า - City Tour (นมัสกาเจ้าแม่กวนอิม
ชิมขนมพื้นเมือง/โบสถ์เซนปอลล์/เซนาโด้สแควร์) - ชมเวเนเชี่ยน - กรุงเทพฯ
ราคาเริ่มต้น      13,900 .-   Download...รายการทัวร์


 ฮ่องกง เซินเจิ้น   3 วัน 2  คืน
สายการบิน HONGKONG AIRLINES 
เดินทาง  พฤศจิกายน - ธันวาคม   2015
สุวรรณภูมิ - ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - ร้านจิวเวอรี่ - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - Avenue of Stars - ชมซิมโฟนี่ออฟไลน์ - นั่งรถไฟสู่เมืองเซินเจิ้น - เมืองจูไห่ - ถนนคู่รัก
จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ร้านผ้าไหม - ร้านหยก - วัดดอกบัวขาว - ชมโชว์หยวนหมิงชิงหยวน
วัดผู่โถ - บัวหิมะ - ช้อปปิ้งตลาดก๊กเป่ย - นั่งเรือสู่ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
ราคาเริ่มต้น    10,999 .-     Download...รายการทัวร์


 ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า4 วัน 3  คืน
สายการบิน HONGKONG AIRLINES 
เดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม   2015
สุวรรณภูมิ - ฮ่องกง - เที่ยวดิสนีย์แลนด์ - City Tour (เขาวิคตอเรีย/อ่าวรีพลัสเบย์
โรงงานจิวเวอรี่) - เซินเจิ้น - ช้อปปิ้ง Lown Center - จูไห่ - ถนนคู่รัก - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล
สวนสาธารณะดอกบัวขาว - ศูนย์สมุนไพรจีน - ร้านผ้าไหม - ชมโชว์หยวนมิงชิงหยวน
มาเก๊า - City Tour (นมัสการเจ้าแม่กวนอิม /ชิมขนมพื้นเมือง/โบสถ์เซนปอลล์
เซนาโด้ สแควร์) - ชมเดอะเวเนเชี่ยน - ฮ่องกง -กรุงเทพฯ
ราคาเริ่มต้น    15,999 .-     Download...รายการทัวร์

 ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน
สายการบิน  CHINA  AIRLINES
เดินทาง  4 -7  ธันวาคม  2015
กรุงเทพฯ - เถาหยวน - ผูหลี่ - ปั่นจักรยานชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดกวนอู
ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดจงไถฉานซื่อ - แวะชิมชาอูหลง - ไทเป - วัดหลงซานซื่อ
แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง - ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  
บ่อน้ำพุร้อนเป่ยโถวตี้เล่อกู่ - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น
อุทยานเย่หลิว - ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น99 (รวมค่าขึ้นตึก) - เถาหยวน - กรุงเทพฯ 
ราคา  32,900 .-              Download...รายการทัวร์

   ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน 
สายการบิน  CHINA  AIRLINES
เดินทาง  30  ธันวาคม  2015 - 03 มกราคม  2016
กรุงเทพฯ - เถาหยวน - อุทยานเย่หลิ่ว - ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 (รวมค่าขึ้นลิฟท์)
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - บ่อน้ำพุร้อนเป่ยโถวตี้เล่อกู่ - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซานซื่อ - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - Countdown เข้าสู่ปี
2016 ย่านตึกไทเป 101 - โรงงานพายสัปปะรด - ผูหลี่ - แวะชิมชาอูหลง
ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - ปั่นจักรยานชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดกวนอู
เก็บผลไม้ตามฤดูกาล - เกาสง - เจดีย์เสือ เจดีย์มังกร - อ่าวซีจือว่าน
อดีตสถานฑูตอังกฤษ - วัดโฝวกวงซาน - เกาสง - กรุงเทพฯ 
ราคา  41,900 .-              Download...รายการทัวร์

   ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน
สายการบิน  CHINA  AIRLINES
เดินทาง  30 ธันวาคม  2015 - 03  มกราคม  2016
กรุงเทพฯ - เถาหยวน - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - วัดหลงซานซื่อ - อุทยานเย่หลิ่ว
อนุสรณ์สถานวีรชนจงเรี่ยฉือ - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง - ช้อปปิ้งซีเหมินติง  
ร่วม Countdown เข้าสู่ปี 2016 ย่านตึกไทเป 101 - เจียอี้ - หมู่บ้านจำลอง Hinoki
Village - อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน - เดินป่าสน 2,000 ปี - นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า - แวะชิมชาอูหลง - ผูหลี่ - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา  
วัดกวนอู - ไถจง - ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ร้านพายสัปปะรด - ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89  (รวมค่าขึ้นตึก) - นั่งรถไฟฟ้าหัวจรวด
ไปเถาหยวน - เถาหยวน - กรุงเทพฯ 
ราคา  41,900 .-        Download...รายการทัวร์

 Brunei  3 วัน 2 คืน
สายการบินโรยัล บูรไน (BI)
เดินทาง  ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559
กรุงเทพฯ - สุวรรณภูมิ - บันดา เสรี เบกาวัน - ไนท์มาร์เก็ต - พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี
ศูนย์ศิลปะ & หัตถกรรม - พระราชวัง Istana - หมู่บ้านกลางน้ำ - ล่องแม่น้ำซาฟารี
ตลาดเช้าวันอาทิตย์ - มัสยิดทองคำ Jame Ar "Hassanil Bolkiah Mosque
Islamic Art Gallery - พิพิธภัณฑ์เรกกาเลีย - ช้อปปิ้งมอลล์ - กรุงเทพฯ
ราคาเริ่มต้น  15,900 .-        Download...รายการทัวร์


 HARBIBI JORDAN 7 วัน 4 คืน
สายการบินรอยัลจอร์แดนเนียล
เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม  2558
กรุงเทพฯ - สุวรรณภูมิ - อัมมาน - มาดาบา - เมาท์เนโบ - เครัค - เมืองอควาบา
ทะเลทรายวาดิรัม - นครเพตรา - กรุงอัมมาน - ป้อมปราการอัจลุน - เมืองกรีก
โรมันเจอราช - ทะเลเดดซี - ป้อมปราการกรุงอัมมาน - กลุ่มประสาทในทะเลทราย
กรุงเทพฯ
ราคาเริ่มต้น  59,888 .-      Download...รายการทัวร์

   Big ...Enjoy Beijing 5 Days / 4 Nights
โดยสายการบินไทย (TG)
วันเดินทาง   12 - 16 // 26 - 30 พฤศจิกายน 2558
ปักกิ่ง - กายกรรมปักกิ่ง - ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - วัดลามะ  ศูนย์วิจัยการแพทย์ - THE PLACE (พิเศษ.. เป็ดปักกิ่ง พร้อมไวน์แดง) 
กำแพงเมืองจีน (ด่านจียงกวน) - หยกแท้ - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - ไข่มุกน้ำจืด  
ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค 2008 (พิเศษ.. เมนูสุกี้ปักกิ่ง+น้ำจิ้มรสเด็ด) 
พระราชวังฤดูร้อน - ร้านผ้าไหม - ถนนวัฒนธรรมเฉียนเหมิน - ถนนหวังฟูจิ่ง
(พิเศษ.. เมนูกุ้งมังกร) - หอฟ้าเที่ยนถาน - ผีซิ่ว - ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย 

ราคาเริ่มต้น   29,900.-          Download...รายการทัวร์
   Big ...Sweet Day Shanghai 5 Days 
โดยสายการบินไทย (TG)
วันเดินทาง   6 - 10 // 20 - 24 พฤศจิกายน 2558
เซี่ยงไฮ้ - หอทีวี - อุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - เซี่ยงไฮ้ - โจวจวง - ล่องเรือ - ซูโจว  วัดซีหยวน - สวนหลิวหยวน - โรงงานผ้าไหม - HARMONY TIME SQUARE
(พิเศษ.. ขาหมูโจวจวง) - ซูโจว - อู๋ซี - พระใหญ่หลิงซาน - ไข่มุก - หังโจว  
เมืองจำลองราชวงศ์ซ่ง - โชว์ (พิเศษ.. กระดูกหมูอู๋ซี/ไก่เศรษฐี และหมูตงโพ)
หังโจว - ทะเลสาบซีหู - ล่องเรือ - หมู่บ้านใบชา - เซี่ยงไฮ้ - ยาสมุนไพร - วัดพระหยก ถนนนานกิง (พิเศษ.. กุ้งมังกร) - เซี่ยงไฮ้ - หยก - ตลาดเถาเป่า - รถไฟแม่เหล็ก

ราคาเริ่มต้น   33,900.-         Download...รายการทัวร์
  Big ...Shanghai Putuoshan 5 Days 
โดยสายการบินไทย (TG)
วันเดินทาง    6 - 10 // 20 - 24 พฤศจิกายน 2558
เซี่ยงไฮ้ - หาดไว่ทาน - หอทีวี - เซี่ยงไฮ้ - วัดพระหยก - ร้านผ้าไหม - ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว - สะพาน HANGZHOU BAY BRIDGE - โจวซาน - โจวซาน - เกาะผู่ถอซาน
วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป - เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้ - วัดผู่จี๋ - วัดไผ่สีม่วง - หังโจว
 มู่บ้านใบชา (พิเศษ.. ไก่เศรษฐี/หมูตงโพ) หังโจว - ทะเลสาบซีหู - ล่องเรือ - เซี่ยงไฮ้  ร้านยาสมุนไพร - ถนนนานกิง - กายกรรม ERA (พิเศษ.. กุ้งมังกร) - เซี่ยงไฮ้ -ร้านหยก  ตลาดเถาเป่า - รถไฟแม่เหล็ก

ราคาเริ่มต้น   36,500.-         Download...รายการทัวร์
  Big ...Paradise Chengdu - Jiuzhaiguo  7 Days 
โดยสายการบินไทย (TG)
วันเดินทาง  7 - 13 // 21 - 27 พฤศจิกายน 2558
เฉิงตู - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - เม่าเสี้ยน - เม่าเสี้ยน - อุทยานหวงหลง
 (ไม่รวมกระเช้า) - จิ่วไจ่โกว - อุทยานจิ่วไจ่โกว (เต็มวัน) รถเหมาในอุทยาน 
โชว์ทิเบต  - จิ่วไจ่โกว - ซงพาน - ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี - เฉิงตู - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - เฉิงตู  - ศาลเจ้า 3 ก๊ก - เล่อซาน - ล่องเรือชมหลวงพ่อโต - ง้อไบ๊  
วัดเป้ากว๋อ - ง้อไบ๊  - ยอดเขาจินติ่ง - วัดหัวจ้าง - เฉิงตู - เฉิงตู - อิสระช้อปปิ้ง

ราคาเริ่มต้น   38,900.-          Download...รายการทัวร์
  Big ...Paradise Chengdu 6 Days 
โดยสายการบินไทย (TG)
วันเดินทาง   6 - 11 // 20 - 25 พฤศจิกายน 255
เฉิงตู - เม่าเสี้ยน - เม่าเสี้ยน - อุทยานหวงหลง(ไม่รวมกระเช้าขึ้น - ลง) - จิ่วไจ้โกว
อุทยานจิ่วไจ้โกว (เต็มวัน) รถเหมาในอุทยาน - โชว์ทิเบต - จิ่วไจ้โกว  
ผ่านชมเมืองเก่าซงพาน - ผ่านชมทะเลสาบเตี่ยซี - เฉิงตู - เฉิงตู 
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - ศาลเจ้า 3 ก๊ก - ถนนโบราณจิ่นหลี - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

ราคาเริ่มต้น   35,900.-          Download...รายการทัวร์

 Big ...Amazing Guilin 6 Days
โดยสายการบินไชน่า เซาน์เทิรน์  (CZ)
วันเดินทาง    29   ธันวาคม  2558 - 03  มกราคม   2559
หนานหนิง - กุ้ยหลิน - เมืองจำลองซ่งเฉิง - หลงเซิ่น - นาขั้นบันได ชิงเชอ 
โชว์ชาวจ้วง - กุ้ยหลิน - บัวหิมะ - โชว์ Dream Light Lijiang - หยังซั่ว - ถ้ำเงิน 
ล่องแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย) - ถนนซีเจีย - หยังซั่ว - เมืองลับแล - ร้านหยก
เขาฝูโป - เขางวงช้าง - ร้านผ้าไหม - กระเช้าเขาเหยาซาน - ร้านชา - เจดีย์เงิน
เจดีย์ทอง - อิสระช้อปปิ้ง 

ราคา   22,500.-         Download...รายการทัวร์
 Big ...Winter Ski Beijing 5 Days / 4 Nights
โดยสายการบินไทย (TG)
วันเดินทาง   30 ธันวาคม  2558 - 03  มกราคม 2559
ปักกิ่ง - กายกรรมปักกิ่ง - ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - วัดลามะ ศูนย์วิจัยการแพทย์ - THE PLACE (พิเศษ.. เป็ดปักกิ่ง พร้อมไวน์แดง) 
กำแพงเมืองจีน (ด่านจียงกวน) - หยกแท้ - SNOW WORLD - ไข่มุกน้ำจืด  
ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค 2008 (พิเศษ.. เมนูสุกี้ปักกิ่ง+น้ำจิ้มรสเด็ด) 
พระราชวังฤดูร้อน - ร้านผ้าไหม - ถนนวัฒนธรรมเฉียนเหมิน - ถนนหวังฟูจิ่ง 
(พิเศษ.. เมนูกุ้งมังกร) - หอฟ้าเที่ยนถาน - ผีซิ่ว - ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย 

ราคา  34,500.-          Download...รายการทัวร์
  Big ...Sweet Day Shanghai 5 Days 
โดยสายการบินไทย (TG)
วันเดินทาง   30  ธันวาคม 2558 - 03 มกราคม  2559
เซี่ยงไฮ้ - หอทีวี - อุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน  - หังโจว - ล่องเรือทะเลสาบซีหู
หมู่บ้านใบชา - ศาลเจ้างักฮุย - โรงงานผ้าไหม - ถนนคนเดินเหอฟางเจีย 
(พิเศษ.. ขาหมูตงโพและไก่เศรษฐี) - หังโจว  - อู๋ซี - วัดหลิงซาน - ศาลาฝานกง
พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ - ไข่มุก (พิเศษ.. กระดูกหมูอู๋ซี) - โจวจวง - ล่องเรือโบราณ
เซี่ยงไฮ้ - ร้านยาสมุนไพร - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - ถนนนานเกิง  (พิเศษ.. เมนูขาหมู
โจวจวง,กุ้งมังกร) - เซี่ยงไฮ้ - วัดพระหยกขาว - ตลาดเถาเป่า - รถไฟแม่เหล็ก
(พิเศษ เมนูเสี่ยวหลงเป่าและไก่แดง

ราคา   37,500.-         Download...รายการทัวร์
   Big ...Journey  Shangri - La  6 Days 
โดยสายการบินไทย (TG)
วันเดินทาง   30  ธันวาคม 2558 - 04 มกราคม  2559
คุนหมิง - เมืองต้าหลี่ - เจดีย์สามองค์(ด้านนอก) - เมืองโบราณต้าหลี่ - หยกแท้
เมืองจงเตียน (แชงกรีล่า) - วัดซงจ้านหลินซื่อ - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
เมืองลี่เจียง - ผ่านชมช่องแคบเสือกระโจน - ฉางเจียงตี้ยี่วาน - ผ่านชมโค้งแรก
แม่น้ำแยงซี - เมืองลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่) - โชว์จางอวี้โหมว
อุทยานน้ำหยก - ร้านสมุนไพร - เมืองโบราณลี่เจียง - สระมังกรดำ - เมืองคุนหมิง
(บินภายใน) - ร้านผ้าไหม - เขาซีซาน - ชมประตูมังกร - ผ่านชมทะเลสาบเตียนฉือ
พิเศษเมนูสุกี้เห็ด - ชิมชาผูเอ่อร์ - วัดหยวนทง - ช้อปปิ้ง - พิเศษเมนูอาหารกวางตุ้ง

ราคา   41,500.-         Download...รายการทัวร์
   BW..Enjoy Australia (Re-Route)
 ซิดนีย์ - โกลด์โคสท์ - แทงกาลูมา รีสอร์ท บริสเบน 6 วัน 
สายการบินไทย   (TG)
วันเดินทาง  20 - 25 / 23 - 28  ตุลาคม  2558
              7 - 12 / 17 - 22  พฤศจิกายน  2558
              2 - 7 / 5 -10    ธันวาคม  2558
 
นครซิดนีย์ - สวนสัตว์พื้นเมือง ชมการตัดขนแกะ - อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์
ซิดนีย์ - เที่ยวชมเมือง - ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ - ช้อปปิ้ง -  โกลด์โคสท์ - มูวี่ เวิล์ด
ทังการูม่า รีสอร์ท เกาะมอร์ตั้น - บริสเบน 

ราคา    64,900   บาท       Download...รายการทัวร์  

   BW..Delight Australia 6 Days
 เมลเบิร์น - ซิดนีย์ พอร์ต สตีเฟ่นส์ 6 วัน 4 คืน
สายการบินแควตัส   (QF)
วันเดินทาง  10 - 15 / 20 - 25 / 22 - 27  ตุลาคม  2558
              4 - 9 / 18 - 23  พฤศจิกายน  2558
              3 - 8 / 10 - 15    ธันวาคม  2558
 
นครซิดนีย์ - เมลเบิร์น - รถไฟจักรไอน้ำโบราณ - ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป
เกรทโอเชี่ยนโร้ด (เต็มสาย) - เมืองอโพโล เบย์ - พอร์ตแคมเบลล์ - เมลเบิร์น
ซิดนีย์ -
 ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ - ชมหาดบอนได - ช้อปปิ้ง - พอร์ต สตีเฟ่น
4WD ทัวร์ - ล่องเรือชมโลมาหัวขวดอย่างใกล้ชิด - ซิดนีย์ 

ราคาเริ่มต้น  59,900   บาท  Download...รายการทัวร์  

 
 BW..Popular Australia 6 Days 
 ซิดนีย์ - บลูเมาท์เท่นส์ - เมลเบิร์น - เกรทโอเชี่ยนโร้ท 6 วัน 
สายการบินไทย   (TG)
วันเดินทาง  20 - 25 / 23 - 28  ตุลาคม  2558
              7 - 12 / 17 - 22  พฤศจิกายน  2558
              2 - 7 / 5 -10    ธันวาคม  2558
 
นครซิดนีย์ - สวนสัตว์พื้นเมือง ชมการตัดขนแกะ - อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์
ซิดนีย์ - เที่ยวชมเมือง - ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ - ช้อปปิ้ง -  โกลด์โคสท์ - มูวี่ เวิล์ด
ทังการูม่า รีสอร์ท เกาะมอร์ตั้น - บริสเบน 

ราคา    63,900   บาท       Download...รายการทัวร์  

   BW..Popular Australia 6 Days 
 ซิดนีย์ - บลูเมาท์เท่นส์ - เมลเบิร์น - เกรทโอเชี่ยนโร้ท 6 วัน 
สายการบินไทย   (TG)
วันเดินทาง   28 ธันวาคม  2558 - 2  มกราคม   2559
นครซิดนีย์ - สวนสัตว์พื้นเมือง ชมการตัดขนแกะ - อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์
ซิดนีย์ - เที่ยวชมเมือง - ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ - ช้อปปิ้ง -  เมลเบิร์น  
เกรทโอเชี่ยนโร้ด (เต็มสาย) - เมืองอโพโล เบย์ - พอร์ตแคมเบลล์ - เมลเบิร์น
ชมพุฉลองปีใหม่อย่างยิ่งใหญ่ริมแม่น้ำยาราแห่งนครเมลเบริ์น  - รถไฟจักรไอน้ำโบราณ
ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป - นครเมลเบิร์นชมเมือง - สวนฟิตซรอย
กระท่อมกัปตันคุ้ก - ช้อปปิ้ง - กรุงเทพฯ

ราคา    72,900   บาท       Download...รายการทัวร์ 

   BW..Popular Australia 6 Days (Re -Route)
 ซิดนีย์ - บลูเมาท์เท่นส์ - เมลเบิร์น - เกรทโอเชี่ยนโร้ท 6 วัน 
สายการบินแควตัส แอร์เวย์  (QF)
วันเดินทาง  29  ธันวาคม  2558 - 03  มกราคม   2559
นครซิดนีย์ - เมลเบิร์น - รถไฟจักรไอน้ำโบราณ - ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป
เกรทโอเชี่ยนโร้ด (เต็มสาย) - เมืองอโพโล เบย์ - พอร์ตแคมเบลล์ - เมลเบิร์น
ซิดนีย์ - ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ - ม้าหินมิสเซสแม๊คควอรี่ - ช้อปปิ้ง - สวนสัตว์พื้นเมือง
ชมการตัดขนเเกะ - อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ - ซิดนีย์ - กรุงเทพฯ

ราคา    69,900   บาท       Download...รายการทัวร์ 

   BW..Delight Australia 6 Days 
สายการบินแควตัส แอร์เวย์   (QF)
วันเดินทาง  29  ธันวาคม  2558 - 03  มกราคม   2559 
นครซิดนีย์  เมลเบิร์น - รถไฟจักรไอน้ำโบราณ - ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป
เกรทโอเชี่ยนโร้ด (เต็มสาย) - เมืองอโพโล เบย์ - พอร์ตแคมเบลล์ - เมลเบิร์น
ซิดนีย์ - ล่องเรือชมอ่าวซินีย์ - ชมหาดบอนได - ช้อปปิ้ง - พอร์ต สตีเฟ่นส์ 4WD
ล่องเรือชมโลมาหัวขวดอย่างใก้ลชิด - ซิดนีย์ 

ราคา    69,900   บาท       Download...รายการทัวร์ 

 
 BW  New Zealand North Island 6 Days
The Hobbit Tour 
โดยสายการบินไทย (TG)
วันเดินทาง   8 - 13  //  22 - 27 ตุลาคม  2558
                 5 - 10  //  19 - 24 พฤศจิกายน 2558                                        3 - 8  //   10 - 15 ธันวาคม 2558