Website Banner
 
ASIA ZONE : KOREA

   Super Pro  
โดยสายการบิน BUSINESS AIR/ JEJU AIR/ JIN AIR
วันเดินทาง   ตุลาคม - พฤศจิกายน   2557
อินชอน - เกาะนามิ - ช้อปปิ้งสินค้า Paju Premium Outlet
ลานน้ำแข็ง One Mount  Snow Park  สวนสาธารณแห่งการพักผ่อนที่ใหญ่ที่สุด
ในเกาหลี - ชมเมืองแห่ง K-pop K-Star  - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - กิจกรรมทางวัฒนธรรม "กิมจังกิมจิฮันบก" - ศูนย์คอสเมติกเวชสำอาง - ตลาดทงแดมุน - กรุงโซล
ศูนย์โสมเกาหลี - ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู - หมู่บ้านพื้่นเมืองพูซอนฮันนกและย่านสามฟ้า
พระราชวังชังเคียงคุง - คลองชองแกชอน - 
เมียงดง - โชว์ Drum Cat
ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ภูเขานัมซาน - Love Rock Cable  - รูปคู่คอหอย N 
ละลายเงินวอน - อินชอน

ราคาเริ่มต้น   15,900 บาท          Download...รายการทัวร์

 
U R Beautiful  เกาหลี 5 วัน
โดยสายการบิน BUSINESS AIR/ JEJU AIR/ JIN AIR/ EASTAR JET
วันเดินทาง   ตุลาคม - พฤศจิกายน  2557
อินชอน - ONEMOUNT - เกาะนามิ - มหัศจรรย์วันพักผ่อนกับมหาสนุกเรียวไบท์ 
อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - นมัสการวัดชินฮึงซา - กิมจังกิมจิฮันบก
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - 
กรุงโซล - ศูนย์โสมเกาหลี- ฮ๊อกเก็ตนามู - ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง - ดิวตรี้ฟรี - แวะแช๊ะรูปบริเวณคลองชองเกชอน - หมู่บ้านพื้นเมืองพูซอน
ฮันนกและย่านสามฟ้า - 
ย่านแฟชั่นสุดฮิปเมียงดอง - ชมโชว์  WEDDING 
ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ภูเขานัมซาน Love Rock Cable รูปคู่คอหอย N
ละลายเงินวอน - อินชอน
 
ราคาเริ่มต้น   17,900 บาท               Download...รายการทัวร์
   
Korea Am Pm เกาหลี 4 วัน 3 คืน
โดยสายการบิน  Air Asia x
วันเดินทาง   ตุลาคม -  พฤศจิกายน   2557
ดอนเมือง - เมืองอินชอน - เกาะนามิ - กิมจังกิมจิ วัฒนธรรมแต่งชุดฮันบก
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - กรุงโซล - ศูนย์โสมเกาหลี- ฮ๊อกเก็ตนามู
ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ภูเขานัมซาน Love Rock Cable
รูปคู่คอหอย N - ย่านแฟชั่นฮิปเมียงดง - พิพิธภัณฑ์สามมิติ และพิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง
Ice Museum - ย่านวัยรุ่นและคาเฟ่หน้าเมืองมหาวิทยาลัยฮงแด - ดิวตรี้ฟรี
แวะแช๊ะรูปบริเวณคลองชองแกชอน - หมู่บ้านพื้นเมืองพูซอนฮักนกและย่านสามฟ้า
ละลายเงินวอน - 
อินชอน 
ราคาเริ่มต้น   13,900 บาท            Download...รายการทัวร์
 
ICE FLOWER SNOW เกาหลี 5 วัน
โดยสายการบิน BUSINESS AIR/ JEJU AIR/ JIN AIR / EASTAR JET
วันเดินทาง  ตุลาคม  -  พฤศจิกายน  2557
อินชอน - เกาะนามิ - ONEMOUNT - เคียงกีโด - ป้อมมรดกโลกฮวาซอง
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - Lost Valley  - กรุงโซล - หอคอย N Tower ภูเขานัมซาน
Love Rock Cable - ศูนย์โสมเกาหลี - ฮ๊อกเก็ตนามู  - ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง
ย่านวัยรุ่นและคาเฟ่หน้าเมืองมหาวิทยาลัยฮงแด - ดิวตรี้ฟรี - แวะแช๊ะรูปบริเวณ
คลองชองแกชอน - เมียงดอง - ล่องเรือสำราญแม่น้ำฮัน - Pang Show
จากเรื่องราวซีรีย์สุดฮอต เจ้าชายขนมปัง คิมทักกู - 
ศูนย์น้ำมันเข็มแดง
หมู่บ้านพื้นเมืองพูซอนฮันนกและย่านสามฟ้า - ละลายเงินวอน -อินชอน
 
ราคาเริ่มต้น   16,900 บาท                Download...รายการทัวร์
  Journey Classic  No.1 
โดยสายการบิน BUSINESS AIR/ JEJU AIR/ JIN AIR/ EASTAR JET
วันเดินทาง   ตุลาคม  - พฤศจิกายน   2557
อินชอน - ภูเขาจูบกัน - นั่งเคเบิ้ลคาร์ขึ้นจุดชมวิวบนเขาแดดึงซาน
เดินข้ามสะพานคู่รัก - เปิดเมืองแปลกเกาหลี "ฮันสไตล์ ฮันจี ฮันบก
ฮันชิ
ดังสุด " - เมืองเจินจู หมู่บ้านพื้่นเมืองฮันนก  - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - กรุงโซล 
ภูเขานัมซาน - N Tower - Love Rock Cable - ศูนย์โสม - บุฟเฟ่ต์บนเรือสำราญ
ศูนย์โสมสมุนไพร - ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู - บุฟเฟ่บนเรือสำราญ Han River Cruise  
ศูนย์เวชสำอาง - ดิวตรี้ฟรี - แช๊ะรูปบริเวณคลองชองเเกชอน - พิพิธภัณฑ์ภาพวาด
ลวงตาสามมิติ และพิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - เมียงดอง - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง
ภูเขานัมซาน - Love Rock Cable รูปคู่คอหอย N - ละลายเงินวอน - อินชอน

ราคาเริ่มต้น   14,900 บาท          Download...รายการทัวร์

   U R Beautiful  เกาหลี วัน
โดยสายการบิน BUSINESS AIR/ JEJU AIR/ JIN AIR/ EASTAR JET
วันเดินทาง    ธันวาคม 2557 - มีนาคม  2558
อินชอน เกาะนามิ - วนอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - นมัสการวัดชินฮึงซา 
คังวันโด - เทศกาลเล่นสกีสโนว์ที่สกีรีสอร์ท สวนกรีนเฮาส์สตอเบอร์รี่
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - 
กรุงโซล - ศูนย์โสมเกาหลี- ฮ๊อกเก็ตนามู - ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง - ดิวตรี้ฟรี - แวะแช๊ะรูปบริเวณคลองชองเกชอน - หมู่บ้านพื้นเมืองพูซอน
ฮันนกและย่านสามฟ้า - 
ย่านแฟชั่นสุดฮิปเมียงดอง - ย่านวัยรุ่นและคาเฟ่หน้าเมือง
มหาลัยฮงแด - ชมโชว์ 
 WEDDING - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ภูเขานัมซาน Love Rock Cable รูปคู่คอหอย N - ละลายเงินวอน - อินชอน 
ราคาเริ่มต้น   19,900 บาท               Download...รายการทัวร์

   Journey Classic  No.1 
โดยสายการบิน BUSINESS AIR/ JEJU AIR/ JIN AIR/ EASTAR JET
วันเดินทาง   ธันวาคม   2557 -  มีนาคม 2558
อินชอน - ภูเขาจูบกัน - นั่งเคเบิ้ลคาร์ขึ้นจุดชมวิวบนเขาแดดึงซาน 
เดินข้ามสะพานคู่รัก - เปิดเมืองแปลกเกาหลี "ฮันสไตล์ ฮันจี ฮันบก 
ฮันชิ
ดังสุด " - เมืองเจินจู หมู่บ้านพื้่นเมืองฮันนก  - เทศกาลเล่นสกีสโนว์ที่สกีรีสอร์ท
สวนกรีนเฮาส์สตอรเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - กรุงโซล - ศูนย์โสมสมุนไพร 
ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู - บุฟเฟ่บนเรือสำราญ Han River Cruise  - 
ศูนย์เวชสำอาง
ดิวตรี้ฟรี  - แช๊ะรูปบริเวณคลองชองเเกชอน - พิพิธภัณฑ์ภาพวาด
ลวงตาสามมิติ และ
พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - เมียงดอง - ศูนย์นำ้มันสนเข็มแดง - 
 รูปคู่คอหอย N 
ภูเขานัมซาน - Love Rock Cable - ละลายเงินวอน

ราคาเริ่มต้น   17,900 บาท          Download...รายการทัวร์

 
 Fun SKI Snow  เกาหลี 5 วัน
โดยสายการบิน  BUSINESS AIR/ JEJU AIR/ JIN AIR/ EASTAR JET
วันเดินทาง   ธันวาคม   2557 -  มีนาคม  2558
เมืองอินชอน - เกาะนามิ (แถมฟรี  ช่วง 8-26 มกราคม Korea's Top Winter Festivals
เที่ยวสุดยอด
เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง) - เล่นสกีสโนว์ที่สกีรีสอร์ท สวนกรีเฮ้าส์สตอเบอร์รี่
(หรือกิมจังกิมจิ วัฒนธรรมแต่งชุดฮันบก)  - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ภูเขานัมซาน
Love Rock Cable 
รูปคู่คอหอย N - กรุงโซล - ศูนย์โสมเกาหลี- ฮ๊อกเก็ตนามู 
ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง - ย่านวัยรุ่นและคาเฟ่หน้าเมืองมหาวิทยาลัยฮงแด
ดิวตรี้ฟรี - แวะแช๊ะรูปบริเวณคลองชองแกชอน - ย่านแฟชั่นฮิปเมียงดง - โรแมนติก
ล่องเรือแม่น้ำฮันกับเรือสำราญ " Pang Show " พร้อมชมโชว์ จากซีรีย์เจ้าชายขนมปัง
" คิมทักกู " - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - หมู่บ้านพื้นเมืองพูซอนฮักนกและย่านสามฟ้า
ละลายเงินวอน - 
อินชอน 
ราคาเริ่มต้น   20,900 บาท            Download...รายการทัวร์

  Korea Am Pm เกาหลี 4 วัน 3 คืน
โดยสายการบิน  Air Asia x
วันเดินทาง   ธันวาคม   2557 - กุมภาพันธ์  2558
ดอนเมือง - เมืองอินชอน - เกาะนามิ - เทศกาลเล่นสกีสโนว์ที่สกีรีสอร์ท
เคียงกิโด - (ทุกช่วง ยกเว้น 8-26 มกราคม Korea's Top Winter Festivals เที่ยวสุดยอด
เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง) - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - กรุงโซล - ศูนย์โสมเกาหลี
ฮ๊อกเก็ตนามู  - 
ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ภูเขานัมซาน
Love Rock Cable - รูปคู่คอหอย N - ย่านแฟชั่นฮิปเมียงดง - พิพิธภัณฑ์สามมิติ และพิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง 
Ice Museum - ย่านวัยรุ่นและคาเฟ่หน้าเมืองมหาวิทยาลัยฮงแด
ดิวตรี้ฟรี - แวะแช๊ะรูปบริเวณคลองชองแกชอน - หมู่บ้านพื้นเมืองพูซอนฮักนกและ
ย่านสามฟ้า - ละลายเงินวอน - 
อินชอน 
ราคาเริ่มต้น   13,900 บาท            Download...รายการทัวร์

 Fantastic Korea  In November 2014 
สายการบิน BUSINESS AIR (8B)
กำหนดการเดินทาง   เดือนพฤศจิกายน  2557
อินชอน - Paju Premiun Outlet - La Provence Village - เกาะนามิ - ซูวอน - 
วัดวาวูจองซา 
ทำกิมจิ + ชุดฮันบก - เอเวอร์แลนด์ - ชมโชว์ - ทงแดมุน
ศูนย์โสม - Red Pine - Cosmetic Gallery - พระราชวังเคียงบ๊อค
ถนนสายศิลป์ Samcheongdonggil - Alive Museum ตลาดเมียงดง - Herd Center 
N Seoul Town - 
Amethyst - ร้านค้าสนามบิน
ราคาเริ่มต้น  17,900 บาท  Download...รายการทัวร์


CRUISE :
 ล่องเรือสำราญยุโรป ไม่ต้องเหนื่อยกับการย้ายโรงแรมทุกคืน10 วันล่องเรือสำราญทะเลเอเจี้ยน & เอเดรียติก MSC  Musica
สายการบิน  EMIRATES (EK) 
เวนิส-บารี-คาทาโคลอน-ซานโตรินี่-เอเธนส์--คอร์ฟู-กอเตอร์-เวนิส
  เดินทาง  พฤษภาคม-ตุลาคม 2557
    ราคาเริ่มต้น  89,900 บาท    
DOWNLOAD....รายการทัวร์
 
 10 วันล่องเรือทะเลอีเจี้ยน&เอเดรียติค
MSC Magnifica
สายการบินเตริกกิช แอร์ไลน์ส   (TK)
บินเข้าเวนิส - ออกเวนิส 
เวนิส - บรินดินี่- คาทาโคลอน - อิชเมียร์- อิสตันบูล - ดูบรอฟนิค 
เดินทาง  เมษายน - พฤษภาคม 2558
ราคาเริ่มต้น  89,900 บาท    

 
 10 วัน ล่องเรือทะเลเอเจี้ยน & เอเดรียติก MSC Lirica 
สายการบิน EMIRATES (EK)
บินเข้า-ออกเวนิส
เดินทางเดือน เมษายน -สิงหาคม 2558
เวนิส-สปริท-ซานโตรินี่-มิโคนอส-ดูบรอฟนิค-แอนโคน่า-เวนิส
ราคาเริ่มต้น....89,900 บาท


 

 10 วัน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน MSC Preziosa 
 สายการบิน EMIRATES ( EK ) 
(บินเข้า-ออก โรม ประเทศอิตาลี )
เดินทางเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2558 
ดรม-ปาร์เลโม่-ตูนิเซีย-ปัลมา- เดอ มายอร์กา-บาเลนเซีย-
มาร์กเซย์-เจนัว
ราคาเริ่มต้น....89,900 บาท
DOWNLOAD....รายการทัวร์ 

 

 10 วัน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน COSTA Fascinosa 
สายการบิน EMIRATES ( EK )
( บินเข้าออ ดรม ประเทศอิตาลี )
เดินทางวันที่ 12 - 21 เมษายน 2558 
ดรม-ปาร์เลโม่-มอลต้า-ปัลมา เดอ มายอร์กา -
บาร์เซโลน่า-ซาโวน่า-  โรม 
ราคา...93,900 บาท
DOWNLOAD....รายการทัวร์

 
 
11 วัน ล่องเรือทะเลเอเจี้ยน & เอเดรียติก Costa Mediteranca
สายการบิน EMIRATES (EK)
เดินทางวันที่ 9 -19 เม.ย 2558 
(บินเข้า - ออก เวนิส...ค้างเวนิส 1 คืน)
เวนิส-ตรีเอสเต-บารี-คอร์ฟู-มิโคนอส-ซานโตรินี่-สปริท-เวนิส-ช้อปปิ้งเอาท์เลต
ราคาท่านละ....99,900 บาท
DOWNLOAD....รายการทัวร์ 

 

13 วัน ล่องเรือทะเลแคริบเบี้ยน 
        Royal Caribbean...Allure of theSeas!"
เรือสำราญลำใหญ่ที่สุดในโลก"
 โดยสายการบิน EMIRATES (EK)
นิวยอร์ก - ไมอามี่ - เฮติ - จาไมก้า - เม็กซิโก้
( พักค้างอเมริกา 2 คืน พร้อมช้อปปิ้งจุใจ Outlet....เรือลำใหญ่ที่สุดในโลก)       
ราคาเริ่มต้นที่...159,900 บาท
DOWNLOAD....รายการทัวร์                   
                                                                                                                                 
                 10 วัน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน                     
 Queen Elizabeth 
(บินเข้า -ออกโรม ประเทศอิตาลี) 
โดยสายการบิน Etihad (EY) 
เดินทางวันที่ 13 -22 พ.ย 2557 
โรม - ลิวอร์โน - มอนติคาร์โล - ตูลง - บาร์โลน่า - โรม 
ราคาท่านละ 89,900 บาท

                      
 
10 วัน ล่องเรือทะเลเอเดรียติก & เมดิเตอร์เรเนียน
Queen Elizabeth
( บินเข้ามิลาน - บินออกโรม)
โดยสายการบิน Etihad Airways (EY)
เดินทางวันที่ 27 พ.ย - 6 ธ.ค 2557 
เวนิส - คอร์ซูล่า(โครเอเชีย) - วัลเลตตา (มอลต้า) - เมสชินา -เนเปิ้ล - โรม
ราคาท่านละ 89,900 บาท

 
 
 16 วัน ล่องเรือสำราญสุ่ขั้วโลกใต้ (Antararctica )
Celebrity Infinity Antarctica Cruise... 1 ปี มีครั้งเดียว!!! 
ประสบการณ์ครั้งนึงในชีวิต...ร่วมเดินทางพิชิตขั้วโลกใต้
เดินทาง 2 - 17 กุมภาพันธ์ 2015
โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES ( TK )
(จองด่วน..ห้องมีจำกัดมาก..รับเพียง 20 ท่านเท่านั้น..
เรือเต็มถึงปี 2016)
บัวโนสไอเรส(อาเจนติน่า)-อูซัวย่า-เคปฮอร์น(ชิลี)-แอนตาร์กติกา
-ช่องแคบสโกลลาท-พาราไดซ์เบย์ - ช่องแคบเกอร์แลช-เกาะช้าง
 ( Elephant island)พอร์ท สแตนลีย์(หมู่เกาะฟอร์คแลนด์)
-เปอร์ดต มาดริน(อาร์เจนตินา)-มอนเตวิเดโอ(อุรุกวัย)
ราคาท่านละ 269,900 บาท 


 

 11 วัน ล่องเรือสำราญอลาสก้า Crown Princess Cruisc
โดยสายการบิน Eva Airways ( BR )
เดินทางเดือน พฤษภาคม - กันยายน 2558 
(สัมผัสดินแดนแห่งขั้วโลกเหนือ)ซีแอดเทิล-จูโน่-สแกกเวย์-กลาเซียร์เบย์-เคทชิแกน-วิกตอเรีย(แคนาดา)
พิเศษ...พักซีแอตเทิล 1 คืน เตรียมความพร้อมก่อนลงเรือสำราญ
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่....119,900 บาท
DOWNLOAD....รายการทัวร์ 


                        


EUROPE   ZONE :

อเมริกา - แคนาดา 10 วัน  สายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ส (EK) 
บินเข้า วอชิงตันดีซี (อเมริกา) - บินออกจากโตรอนโต (แคนาดา)
วันเดินทาง     ตุลาคม 2557 - พฤษภาคม 2558 

*ชมน้ำตกไนแองการ่า (ฝั่งแคนาดา) สัมผัสแบบใกล้ชิดกับ journey behind the fall 
*อาหารค่ำมื้อพิเศษ บนหอคอย Skylon Tower ริมน้ำตกไนแองการ่า
*พัก...วอชิงตันดีซี,นิวยอร์ค 2 คืน , แอตแลนติส ไนแองการ่า (ฝั่งแคนาดา) ห้อง Fall view , และ โตรอนโต
*เที่ยว แคนาดาฝั่งตะวันออก พร้อมพักค้างคืนที่โตรอนโร (รวมค่าวีซ่าแคนาดา)
*ขึ้นตึกแอมไพร์สเตท ทาวเวอร์ , ขึ้นหอคอย CN Tower
ราคาเริ่มต้น 119,900 บาท  
DOWNLOAD....รายการทัวร์ 


แกรนด์ตุรกี 8 วัน 6 คืน
(บินตรง + บินภายใน 2 เที่ยว)***DAY FLIGHT
วันเดินทาง  :  สิงหาคม  - ธันวาคม 2557
เนฟเชียร์ - คัปปาโดเกีย - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - นครใต้ดิน - คอนย่า - คาราวานสไลน์
พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - 
คูซาดาซึ
อิชเมียร์ - บ้านของพระแม่มารี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - พระราชวังทอปกาปึ - สุเหร่าสีน้ำเงิน
โบสถ์เซนต์โซเฟีย - อ่างเก็บน้ำใต้ดิน - อิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาชเช่ 
ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเปียลอททึ
-พักโรงแรม 5 ดาว ทุกคืน**** (พักเนฟเชียร์ คืนและอิสตันบูล 2 คืน)
-รถโค้ช WIFI ทุกคัน   -พิเศษ ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
 ปรับราคาลง เริ่ม 55,900 บาท
DOWNLOAD.....รายการทัวร์ 

โปรโมตุรกี 8 วัน 6 คืน (บินภายใน 1 เที่ยว พักโรงแรม 4 ดาว)
วันเดินทาง  : สิงหาคม - ธันวาคม 2557 ( บินกลางวัน )
คัปปาโดเกีย - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - นครใต้ดินไคมัครึ - ชมโชว์ระบำหน้าท้อง - คอนย่า
ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - คูซาดาซึ - บ้านพระแม่มารี
เอฟฟิซุส - อิชเมียร์ – แพร์กามอน – ทรอย - อิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาชเช่
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเปียลอททึ - พระราชวังทอปกาปึ
สุเหร่าสีน้ำเงิน - โบสถ์เซนต์โซเฟีย
-พักโรงแรม 4 ดาว ทุกคืน**** (พักคัปปาโดเกีย 2 คืน)
-รถโค้ช WIFI ทุกคัน   -พิเศษ ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
ราคาเริ่มต้นที่  49,900 บาท
DOWNLOAD.....รายการทัวร์ 
   แกรนด์ตุรกี 8 วัน 5 คืน
(บินตรง ไฟล์กลางคืน + บินภายใน 2 เที่ยว)
วันเดินทาง  : 7 -14 กรกฎาคม/  5 - 12,10 - 17 ธันวาคม  2557
อิชเมียร์ - คูซาดาซึ - บ้านพระเเม่มารี - เมืองโบรารเอฟฟิซุส - ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย
เมืองโบราณเฮียราโพลิส - คอนย่า - คัปปาโดเกีย - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - นครใต้ดิน
อิสตันบูล - พระราชวังทอปกาปึ - สุเหร่าสีน้ำเงิน - โบสถ์เซนต์โซเฟีย - อ่างเก็บน้ำใต้ดิน
พระราชวังโดลมาบาชเช่ - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - 
-พักโรงแรม 5 ดาว ทุกคืน *** (พักอิสตันบูล 2 คืน)
-รถโค้ช WIFI ทุกคัน   -พิเศษ ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
ราคาเริ่มต้นที่  59,900 บาท  Download....รายการทัวร์


 10 วันไอซ์แลนด์แกรนด์ทัวร์
เยือนดินแดนแห่งขั้วโลกเหนือเที่ยวครบเมืองสวยรอบเกาะไอซ์แลนด์
สายการบินไทย (TG)
เดินทางเดือน เมษายน - ตุลาคม 2558 
โคเปนเฮเกน-เรคยาวิก-เคฮอลืท-อาคูเรย์รี่-อูซาวิค-ล่องเรือชมปลาวาฬ-หุบเขาแอสเบกี้ แคนย่อน น้ำตกเดทดิ ฟอสสื-ทะเลสาบมายด์วัทท์-น้ำตกโดาฟอสส์-ดิมมูโบร์กี้-เบรดเดลวิค-ธารน้ำแข็งวัทนาโจกุล-วิคค์  ขับสโนว์โมบิลตะลุยธารน้ำแข็งเมียร์ดาล-สโกการ์ฟอสส์-โกลเด้นเซอร์เคิลซิงเควลลีร์-น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ แช่น้ำแร่บลูลากูน-แฟร้งค์เฟิร์ต ( เยอรมนี) 
ราคาเริ่มต้น.....152,900 บาท


 

 10 วัน สก็อตแลนด์ - ไอร์แลนด์เหนือจรดใต้
โปรแกรมอันซีน..ชมความงามของประเทศสก็อตแลนด์-ไอร์แลนด์แบบเต็มๆ
 สายการบิน TURKISH AIRLINES (TK) 
เดินทางเดือน พฤศจิกายน 2557 - มกราคม 2558 
สกอตแลนด์-เอดินบะระ-กลาส์โกว์-สเตอร์ลิง-เบลฟัสต์-ไจแอนท์ คอสเวย์ - ดันลูซ-นอค-กัลเวย์ คลิฟ ออฟ โมเออร์-ลิมริค-คิลลานีย์-ริง ออฟ เคอร์รี่-คอร์รี่ -คอร์ค -แคสเซล - คิลเคนนีย์ -ดับลิน 
บินเข้า เอดินบะระ(สหราชอาณาจักร) - บินออก ดับลิน (ไอร์แลนด์)
ราคาเริ่มต้น....99,900 บาท
DOWNLOAD...รายการทัวร์ 
แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 6 คืน (ขึ้นเขาจุงเฟรา)
โดยสายการบินสวิตแอร์ไลน์ (LX) บินตรงสู่นครซูริค
เดินทางเดือน  ธันวาคม 2557 - พฤษภาคม 2558
 ซูริค -น้ำตกไรน์มเซ็นต์ มอริทซ์,อันเดอร์แมท - นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กเพรส -เซอร์แมท - ขึ้นเขาเมทเทอร์ฮอร์น-ทาช - มองเทอรซ์- เวเวย์ - โลซานน์ -เจนีวา -กรุงเบิร์น์ อินเตอร์ลาเก้น-ขึ้นเขาจุงเฟรา - ลูเซิร์น 
ราคาเริ่มต้น 99,900  บาท 
 

7 วัน ไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์ 
( พิชิตยอดเขาจุงเฟรา....ยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรป )
โดยสายการบิน EMIRATES ( EK)
เดินทางเดิน ตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558
มิลาน - ช้อปปิ้งฟ็อกซ์ทาวน์ เอาท์เลต - โคโม - ลูเซิร์น - อินเตอร์ลาเก้น - ขึ้นเขาจุงเฟรา - (Top of Euroupe) - มองเทรอซ์ - โลซานน์ - เจนีวา - เบิร์น - ซูริค 
ราคาเริ่มต้นท่านละ.... 69,900 บาท

 
 8 วัน 6 คืน โปรโมสวิตเซอร์แลนด์ 
( พิชิตยอดเขาจุงเฟรา....ยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป)
โดยสายการบิน สวิตแอร์ไลน์ (LX)
เดินทางเดือน ธันวาคม 2557 - เมษายน 2558 
มิลาน - ช้อปปิ้งฟ็อกซ์ทาวน์ เอาท์เลต - โคโม - ลูเซิร์น - อินเตอร์ลาเก้น - ขึ้นเขาจุงเฟรา - ( Top of Euroupe ) - มองเทรอซ์ - โลซานน์ -
เจนีวา - เบิร์น - ซูริค 
ราคาเริ่มต้นท่านละ 79,900 บาท 

                            DOWNLOAD....รายการทัวร์

           
                             
                   6 วัน 4 คืน โปรโมสวิตเซอร์แลนด์ 

( พิชิตยอดเขาจุงเฟรา....ยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป)
โดยสายการบิน สวิตแอร์ไลน์ (LX)
เดินทางเดือน ธันวาคม 2557 - เมษายน 2558 
มิลาน - ช้อปปิ้งฟ็อกซ์ทาวน์ เอาท์เลต - โคโม - ลูเซิร์น - อินเตอร์ลาเก้น - ขึ้นเขาจุงเฟรา - ( Top of Euroupe ) - มองเทรอซ์ - โลซานน์ -
เจนีวา - เบิร์น - ซูริค 
ราคาเริ่มต้นท่านละ 75,900 บาท 

                         DOWNLOAD....รายการทัวร์ 

 
 

10 วัน แกรนด์สเปน (เที่ยววงใหญ่)
โดยสายการบิน EMIRATES (EK)
เดินทางเดือน พฤศจิกายน 2557 - เมษายน 2558
มาดริด-เซโกเบีย-ซาลาบังก้า-คาเซเรส-เซบีย่า-รอนดร้า-มาลาก้า-แกรนาด้า-เมอร์เซีย-อลิคานเต้-บาเลนเซีย-คาสติญอง เดอลาพลาน่า-ตอโตซ่า-บาร์เซโลน่า 
ราคาเริ่มต้น...79,900 บาท
DOWNLOAD....รายการทัวร์
 
 สเปน โปรตุเกส 10 วัน 
สายการบิน Emirates (EK)
เดินทางเดือน  ตุลาคม 2557 - เมษายน 2558 
บาร์เซโลนา - มหาวิหารซากราด้า - ฟามิเลียร์ - ซาราโกซ่า -
ซานตามาเรีย - เดอร์ฟิลลาร์
เซโกเบีย - ปราสาทอัลคาร์ซาร์ - มาดริด -
โทเลโด - มหาวิหารโทเลโด - พระราชวังหลวง 
คอร์โดบ้า - เซวิลญ่า -
หอคอยฆีรัลดา - ชมระบำฟลาเมนโก้ - ฟารู่ - ซาเกรส 
มหาวิหารเจอโรนิโม - หอคอยเบเล็ง - ลิสบอน
ราคาเริ่มต้นที่  79,900.  บาท

 
 Poland-Slovakia-Hungary 8 D.
เดินทางเดือน ธันวาคม 2557 - เมษายน 2558 

สายการบิน Emiratees (EK)
วอร์ซอร์ -คีลซ์ -คราคูฟ - เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา -
ค่ายกักกันเอาสซ์วิตช์-
เชสโตโชวา - อารามจัสนากอร่า
( Black Madonna)-โปปาร์ด (สโลวาเกีย)-ถ้ำน้ำแข็งดอปซินก้า-ซาปิส ปราสาทซาปิส - โคซิเซ่-มิสโคลค (ฮังการี)-บูดาเปสต์
ราคาเริ่มต้นที่ ....69,900 บาท

 
 
9 วัน ยุโรปตะวันออก 
ฮังการี-สโลวาเกีย-ออสเตรีย-เชค-เยอรมนี
สายการบิน TURKISH AIRLINES (TK)
เดินทางเดือน ธันวาคม 2557  - เมษายน 2558 
อิสตันบูล - บูดาเปสต์ - โบสถ์แมทธิอัส-ป้อมชาวประมงบาสเตียน - เวียนนา-ช้อปปิ้ง Outlet พระราชวังเชิงบรุนน์ - เมืองมรดกโลกเชสกี้ครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ - ปราสาทแห่งกรุงปราก-มหาวิหารเซนต์วิตัส-เดอะโกลเดนเลน - เมืองคาร์โลวี วารี - เมืองเดรสเด้น - เบอร์ลิน-เชคพอยท์ชาร์ลี-มหาวิหารแห่งเบอร์ลิน - ประตูบรานเดนบวร์ก
ราคาเริ่มต้น......72,900 บาท


   
 8 วัน ยุโรปตะวันออก (โปรโมชั่น)
เชก-ออสเตรีย-เยอรมนี
สายการบิน EMIRATES (EK)
เดินทางวันที่ 26 ธันวาคม 2557 - 2 มกราคม 2558 
มิวนิค-อูบาอามาเกา-ฟุสเซ่น-นอยส์ชวานไตน์-อินซ์บรูค-ซาลส์บวร์ก-ลินซ์-เชสกี้ ครุมลอฟ -คาร์โลวีวารี -ปราก
ราคาเริ่มต้น....69,900 บาท
DOWNLOAD.....รายการทัวร์ 

   
7 วัน โปแลนด์ -เชค (โปรโมชั่น)
สายการบิน EMIRATES ( EK ) 
เดินทางวันที่ 25-31 ธันวาคม 2557 
วอร์ซอร์ -คีลซ์-คราคูฟ--คราคูฟ-เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา - ค่ายกักกันเอาสซ์วิตซ์-เชสโตโชวา-อารามจัสนากอร่า--วรอตสวัฟ-ปราก-ปราสาทกรุงปราก-วิหารเซนต์ไวตัส-สะพานชาลส์
ราคาเริ่มต้น.....69,900 บาท
DOWNLOAD.....รายการทัวร์ 


 

 8 วัน เทศกาลดอกไม้ เคอร์เคนฮอฟ
ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์
( บินตรงสู่ปารีส - บินตรงออกจากอัมสเตอร์ )
เดินทางเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2558
ปารีส-พิพิธภัณฑ์ลูฟว์-หอไอเฟล-มหาวิหารซาเครเกอร์-ช้อปปิ้งแกลอรี่ลาฟาแยต-แมงซี่-คฤหาสต์โวเลอวีกงต์-ช้อปปิ้งเอาท์เลต-อามีแย็ง-ลีลล์-บรัสเซล-เกนท์-บรูจส์-รอตเทอร์ดาม-เดอะเฮก-อัมสเตอร์ดัม-สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ
ราคาเริ่มต้น 75,900 บาท
DOWNLOAD.....รายการทัวร์


  โปรโมตุรกี 8 วัน 5 คืน ( Nightflight )
บินตรง + บินภายใน 1 เที่ยว + พักโรงแรม 4 ดาว
 
 
สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK)
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - นครใต้ดินไคมัคลี - คัปปาโดเกีย (พักค้าง 2 คืน)
อังการา (เมืองหลวงของตุรกี) - สุสานอะตาเติร์ก - อิสตันบูล - นั่งกระเช้าขึ้นชมยอด
เขาเปียลอททึ - พระราชวังทอปกาปึ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ฮิปโปโดม 
สุเหร่าสีน้ำเงิน - โบสถ์เซ็นต์โซเฟีย
วันเดินทาง กันยายน - ตุลาคม 2557
ราคาเริ่มต้นที่... 51,900 บาท
Download......รายการทัวร์

 
 


15 วัน เอกวาดอร์ - กาลาปากอส 
โดยสายการบิน KLM Royal Dutch Airlines
เดินทางวันที่ 10 - 24 เมษายน 2558
ที่สุดแห่งทริปพิเศษ(ราคาสุดๆ)...เยือน เอกวาดอร์ และ กาลาปากอส..
จัดเต็มครบสูตรกิโต(เอกวาดอร์)-เอสปาโนล่า-ซานตาครุซ-กวายากิล(เอกวาดอร์)
พักค้าง 2 คืน

ราคาทัวร์ท่านละ 329,900 บาท 
DOWNLOAD...รายการทัวร์ 


 
 8 วัน แกรนด์เยอรมัน 
สายการบิน Etihad Airways (EY) 
               แฟ้รงค์เฟิร์ต,แอร์ฟูร์ท,ไลพ์ซิก,เบอร์ลิน,เดรสเดิน,มิวนิค                                                                           
( พักค้างเบอร์ลิน 2 คืน )
เดินทางเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2557 ี
ราคาเริ่มต้น 69,900 บาท
 

 8 วัน แกรนด์เยอรมัน 
      สายการบิน TURKISH AIRLINES  (TK)
      เดินทางวันที่ 26 ธ.ค 57 - 2 ม.ค 58 
                แฟ้รงค์เฟิร์ต,โรเธนเบิร์ก,เอาท์เลต,ฟุซเซน,มิวนิค,บัมแบร์ก,เดรส                                               เดิน,ไลพ์ซิก,เบอร์ลิน ( พักค้าง มิวนิค 2 คืน)
                                          บินเข้าแฟร้งค์เฟิร์ต - บินออกเบอร์ลิน
                                               ราคาท่านละ 75,900 บาท
                                   DOWNLOAD....รายการทัวร์ 

                                                        


 
 10 วัน แกรนด์แคนาดา
โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิก (CX)
เดินทางเดือน มีนาคม - ตุลาคม 2558
(บินเข้า แวนคูเวอร์ บิยออก โตรอนโต พร้อมเที่ยวบินภายใน 2เที่ยวบิน)
แวนคูเวอร์ สวนสแตนลีย์ แกสทาวน์ - สวนบูชสาร์ด -แบมฟ์ -แคนาเดี้ยน ร็อคกี้ -ขึ้นกระเช้าเทือกเขาซัลเฟอร์ - เลคหลุยส์ -โคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ -แคลกะรี - มอนทรีออล - ออตตาวา - คิงส์ตัน - ล่องเรือเที่ยวชม 1000 ไอส์แลนด์ -โตรอนโต - ขึ้น CN Tower - น้ำตกไนแองการ่า ( พักห้อง Fall view )
- ล่องเรือไนแองการ่า - ดินเนอร์หอคอยสกายลอน
 พิเศษ...พักเลคหลุยส์ The Fairmont Chateau Lake Louise Hotel
ราคาเริ่มต้นท่านละ......149,900 บาท 

 
10 วัน แกรนด์ริเวียร่า - ไอบีเรีย
โดยสายการบิน Emirates (EK) 
          เดินทางเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2557    
นีซ,มอนติคาร์โล,คานส์,แซงต์โตรเปซ์,ตูลง,เอ็กซ์ ออง โพรวองซ์,อาร์วิญง,เรอมูแล็ง,นีมส์,มองต์เปอลิเยร์,เบซีเยร์,แปร์ปิยอง,บาร์เซโลน่า
 (พักค้าง 2 คืน)

ราคาเรื่มต้น.....89,900 บาท  
DOWNLOAD.....รายการทัวร์
                                                                   

 
 8 วัน 6 คืน ฟินแลนด์ไอซ์เบรคเกอร์
โดยสายการบิน FINNAIR (AY)
เดินทางเดือน มกราคม - เมษายน 2558 
โรวาเนียมิ - เรือตัดน้ำแข้งซัมโป -ฟาร์มกวางเรนเดียร์ -
หมู่บ้านซานตาครอส - ขับสโนว์โมบิลตะลุยทุ่งน้ำแข็ง - ฟาร์มไซบีเรียนฮัสกี้ - วานทา - โรงงานช็อตโกแลตเฟรเซอร์
 - เทอร์กู - ฮาร์มีนลินนา -ลาห์ตี - เฮลซิงกิ 
ราคาเริ่มต้น 139,900 บาท

 
 8 วัน แกรนด์โรมาเนีย 
( เยือนถิ่นดินแดนตำนาน....แดร็กคูล่า)
โดยสายการบิน Turkish Airlines (TK)
เดินทางเดือน ตุลาคม 2557 - พฤษภาคม 2558
บูคาเรสต์ - เข้าชมรัฐสภาที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก (Parliament Palace)-ซีบิว- ฮุนโดร่า -ปราสาทคอร์วิน - อัลบาอูเลีย - บราน - ปราสาทบราน - (ปราสาทแดร็กคูร่า)-บราซอฟ -โบสถ์ดำ -ซิกิสวารา - หอนาฬิกา - รูเปีย-ซินายา-ขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่เมาท์แทมเปีย -ปราสาทเปเรส
ราคาเริ่มต้น....69,900 บาท
DOWNLOAD....รายการทัวร์
 
 
  10 วัน เบสท์ออฟ สเปน โปรตุเกส 
สายการบิน TURKISH AIRLINE (TK)
เดินทางเดือน ตุลาคม 2557  - ธันวาคม 2558
บิลเบา-บูร์โกส-บายาโดลิด-ลีออน-พอนเฟอราด้า-อูเรนเซ-ซานเตียโก-บีโก้-ปอร์โต้(พักค้าง 2 คืน)-โกอิมบรา-ซินทรา-ลิสบอน
ราคาเริ่มต้น...79,900 บาท

 
10 วัน อิตาลี - โครเอเชีย -สโลเวเนีย - มอนเตเนโกร 
โดยสายการบินเตริกกิช แอร์ไลน์ (TK)
เดินทางเดือน ธันวาคม 2557 - พฤษภาคม 2558

เวนิส - ถ้ำโพสทอยน่า(สดลเวเนีย),ลุบเบียน่ามซาเกรบ(โครเอเชีย),พริตวิทเซ่,วาร์ดาร์,ซิบินิค,โทรเกียร์,สปริท,พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน,ดูบลอฟนิค,พระราชวังเรคเตอร์,กอเตอร์(มอนเตเนโกร),บุดวา,พอดกอรีตซา
ราคาเริ่มต้น... 89,900 บาท
DOWNLOAD....รายการทัวร์
 
  9 วัน แกรนด์โปแลนด์ 
สายการบอน EMIRATES ( EK ) 
เดินทางเดือน ธันวาคม 2557 -พฤษภาคม 2558 
วอร์ซอร์-พระราชวังหลวง-โทรุน-กดังส์-ปราสาทมาลบอร์ก-บิสดิกอส -พอซนัน วรอตสวัฟ-คราคูฟ-เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา-ค่ายกักันเอาสซ์วิตช์-เรสซอว์-ลับบลิน-ปราสาทลับบลิน-วอร์ซอว์-พระราชวังลาเซียนกี้
ราคาเริ่มต้น....69,900 บาท

  Insight Grand Eastern Europe 10 Days
ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ 10 วัน

สายการบินไทย (TG)
วันเดินทาง   พฤศจิกายน 2557 - มีนาคม  2558
นครมิวนิก (เยอรมนี) - พัสเซา - เชสกี้ ครุมลอฟ - เมืองน้ำแร่ คาร์โลวี วารี 
กรุงปร๊าก - ปราสาทปร๊าก - เมืองเก่า - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์ 
บราติสลาวา (สโลวัค) - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - เวียนนา(ออสเตรีย)
หมู่บ้านกรีนซิ่ง - กรุงเวียนนา - พระราชวังเชิงบรุนน์ - ภูมิภาคซาลส์กัมเมอร์กูท 
ทะเลสาลเซนต์วูลฟ์กัง - ฮัลล์สตัทท์ - ซาลส์บวร์ก - ชมเมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน - กรุงเทพฯ
ราคา 99,000 บาท               Download....รายการทัวร์
  TOP OF EUROPE @ JUNGFRAUJOCH
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส  10 วัน

สายการบินไทย (TG)
วันเดินทาง   พฤศจิกายน 2557 - มีนาคม  2558
กรุงโรม (อิตาลี) - พิพิธภัณฑ์วาติกัน - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน
ฟลอเร้นซ์ - หอเอนปิซ่า - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - เวนิส เมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิส
จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูกาโน่ - ลูเซิร์น - อินเเทลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)
กรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสายภูเขาสู่ยูงเฟรา - เบิร์น - เบอซงซอง
นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส - มหานครปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - โบสถ์โนตเตรอดาม
หอไอเฟล - ร้านดิวตี้ฟรี - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์ - กรุงเทพฯ
ราคา 125,000 บาท              Download....รายการทัวร์
  New Years Eve in Finland
ฟินแลนด์ - สวีเดน 8 วัน 6 คืน
สายการบินฟินน์ แอร์  (AY) 
วันเดินทาง    29 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม  2558
เฮลซิงกิ -  อูลู (ฟินแลนด์) - เคมี - ล่องเรือตัดน้ำแข็งซัมโป - หมู่บ้านซานตาคลอส 
โรวาเนียมิ - แลปแลนด์ - ขับสโนว์โมบิลตะลุยทุ่งน้ำแข็ง - ฟาร์มไซบีเรียนฮัสกี้
ฟาร์มกวางเรนเดียร์ - พักค้างคืนบนรถไฟตู้นอน - เฮลซิงกิ - เรือ SILJA LINE
สต็อคโฮล์ม (สวีเดน) - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ศาลาว่าการเมือง - เมืองเก่า แกมล่าสแตน
ช้อปปิ้งห้าง NK - เดินเล่นย่าน Walking Street - สต๊อคโฮล์ม - กรุงเทพฯ
ราคา 144,900  บาท                 Download....รายการทัวร์

ASIA ZONE :

  สักการะ 3 มหาบูชาสถาน 
ย่างกุ้ง-หงสา -สิเรียม - อินทร์แขวน 4 วัน  (FD)
เดินทาง :  ตุลาคม - ธันวาคม  2557
สนามบินดอนเมือง - เจดีย์เยเลพญา - พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี - ตลาดสก๊อต
มหาเจดีย์ชเวดากอง - ย่างกุ้ง - หงสา - วัดไจ้คะวาย - พระพุทธรูปไจ้ปุ่น - พระราชวังบุเรงนอง
คิมปูนแค้มป์ - พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
พระธาตุมุเตา - ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตาทาวน์ - พระเทพทันใจ - เทพกระซิบ - เจดีย์ชเวโพนพวิน
เจดีย์โกทัตจี - เจดีย์นงาทัตจี - พระหินอ่อน - ช้างเผือก -  กรุงเทพฯ

ราคาเริ่มต้น  17,500 บาท                          
DOWNLOAD
  มัณฑะเลย์ - พุกาม  4 วัน 3 คืน
สายการบินไทยสมายด์ / สายการบินบางกอก แอร์เวย์ / สายการบินแอร์ เอเชีย
เดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม  2557
มัณฑะเลย์ - เมืองอมรปุระ -  พระราชวังมัณฑะเลย์ - ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์ - พระมหามัยมุนี
พุกาม - เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอานันดา - วัดมนูหา - ช้อปปิ้งเครื่องเขิน - วัดกุบยางกี
เจดีย์ติโลมินโล - วิหารสัพพัญญ - วิหารธรรมยันจี - เจดีย์ชเวซานดอว์ - โชว์เชิดหุ่นกระบอก
เมืองมิงกุน - เจดีย์มิงกุน - ระฆังมิงกุน - วัดกุโสดอร์ - วิหารชเวนันดอร์ - พุกาม  
วัดมหากันดายงค์ - สะพานไม้อู่เป่ง - กรุงเทพฯ

ราคาเริ่มต้น  23,900  บาท                          Download         
  เวียดนามเหนือ - กลาง - ใต้  6 วัน 5 คืน
สายการบิน เวียดนาม แอร์ไลน์  (VN)
เดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม 2557
ฮานอย - ฮาลอง - ไนท์มาเก็ตฮาลอง - ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง - ทะเลสาบคืนดาบ  
วัดหง็อกเซิน - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย - การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ - จัตุรัสบาดิงห์  
สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - วัดเจดีย์เสาเดียว
พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - วิหารวรรณกรรม - เว้ - พระราชวังโบราณ - วัดเจดีย์เทียนหมู่  
แม่น้ำหอม - สุสานกษัตริย์ไคดินห์ - เมืองโบราณฮอยอัน - โฮจิมินห์ - โบสถ์นอร์เธอร์ดาม  
กรมไปรษณีย์กลาง - ศาลาว่าการนครโฮจิมินห์ - ล่องเรือชมแม่น้ำไซง่อน - อุโมงค์กู๋จี  
พิพิธภัณฑ์สงคราม - ตลาดเบนถัน - กรุงเทพฯ 

ราคาเริ่มต้น  21,500  บาท                            Download     

  เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์  4 วัน 3 คืน
สายการบิน กาต้าร์ แอร์เวย์  (QR)
เดินทาง :  ตุลาคม - ธันวาคม  2557
ฮานอย - ฮาลอง - ไนท์มาเก็ตฮาลอง - ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง - นิงห์บิงห์ - วัด Bai dinh
ล่องเรือฮาลองบก - ถ้ำตามก๊ก - ฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหงอกเซิน  
ช้อปปิ้งถนน 36 สาย - ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ ทำเนียบประธานาธิบดี - วัดเจดีย์เสาเดียว - พิพิธภัณฑ์โฮจิมนห์ - วิหารวรรณกรรม  
วัดเฉินก๊วก - ทะเลสาบตะวันตก - กรุงเทพฯ

ราคาเริ่มต้น  13,900  บาท                           Download     

   Big... Manila - Takaytay 4 วัน 3 คืน
สายการบินฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์  (PR)
เดินทาง :  4-7 / 11-14 / 25-28  ตุลาคม  2557
             8-11 / 15-18 / 22- 25 พฤศจิกายน  2557
             6-9 /13-16 / 20-23  ธันวาคม  2557

กรุงมะนิลา - ชมโชว์พื้นเมือง - สวนไรซาล - อินทรามูรอส - โบสถ์ซานอะกุสติน
ป้อมปราการซานติอาโก - ภูเขาไฟตาไกไต - มะนิลา - ช้อปปิ้งย่านมากาติ 

ราคา   29,900  บาท                             Download     
Big... Mabuhay ! Philippine 4 วัน 3 คืน
สายการบินฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์  (PR)
ดินทาง :  4-7 / 11-14 / 25-28  ตุลาคม  2557
             8-11 / 15-18 / 22- 25 พฤศจิกายน  2557
             6-9 /13-16 / 20-23  ธันวาคม  2557

กรุงมะนิลา - เกาะโบโฮ - Chocolate Hill - เกาะเซบู - มะนิลา - ช้อปปิ้ง Makati
ภูเขาไฟตาไกไต - สวนไรซาล - อินทรามูรอส - โบสถ์ซานอะกุสติน - ช้อปปิ้งห้าง MS Mall

ราคา   33,900  บาท                              Download     
 
 บาหลี - มหาบุโรพุทโธ  5 วัน 4  คืน
สายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย 
วันเดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม  2557
จาการ์ต้า - เดนพาซาร์ (บาหลี) - วิหารศักดิ์สิทธฺฺิ์ทานาล็อท - หาดจิมบารัน 
บารองแดนซ์ - ทะเลสาบเบดูกัล - วัดเบราตาน - วัดเม็งวี - ช็อปปิ้งคูต้า
โรงงานผลิตผ้าบาหลี - โรงงานกาแฟ - คินตามณี - เทมภัคศิริงค์ - อูบุด - วังสุลต่าน
พระราชวังวอเตอร์พาเลซ - บุโรพุทโธ - ถนนมาริโอโบโร่ - วัดพรามนันต์ 
ราคาเริ่มต้น  30,999 .-             Download...รายการทัวร์


AMERICA & CANADA ZONE :
อเมริกา - แคนาดา 10 วัน  สายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ส (EK) 
บินเข้า วอชิงตันดีซี (อเมริกา) - บินออกจากโตรอนโต (แคนาดา)
วันเดินทาง       มิถุนายน - ตุลาคม 2557

*ชมน้ำตกไนแองการ่า (ฝั่งแคนาดา) สัมผัสแบบใกล้ชิดกับ journey behind the fall 
*อาหารค่ำมื้อพิเศษ บนหอคอย Skylon Tower ริมน้ำตกไนแองการ่า*พัก...วอชิงตันดีซี,นิวยอร์ค 2 คืน , แอตแลนติส ไนแองการ่า (ฝั่งแคนาดา) ห้อง Fall view , และ โตรอนโต
*เที่ยว แคนาดาฝั่งตะวันออก พร้อมพักค้างคืนที่โตรอนโร (รวมค่าวีซ่าแคนาดา)
*ขึ้นตึกแอมไพร์สเตท ทาวเวอร์ , ขึ้นหอคอย CN Tower
ราคาเริ่มต้น 119,900 บาท  
Download.. รายการทัวร์
 ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่  มาเก๊า  4 วัน 3  คืน
สายการบิน HONGKONG AIRLINES
วันเดินทาง  พฤศจิกายน - ธันวาคม  2557
       31 ธ.ค.-3 ม.ค./1-4 ม.ค. 58  Download...รายการทัวร์

ฮ่องกง - เที่ยวเกาะลันเตา - Shopping City Gate - Shopping Nathan
ฮ่องกง - เขาวิคตอเรีย - อ่าวรีพลัสเบย์ - โรงงานจิวเวอรี่ - เซินเจิ้น 
ชมโชว์ Splendid of China - ช้อปปิ้ง Lown Center - เซินเจิ้น - จูไห่
ถนนคู่รัก - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ศูนย์สมุนไพรจีน - ชมโชว์หยวนหมิงชิงหยวน
จูไห่ - มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - ชิมขนมพื้นเมือง - โบสถ์เซนพอลล์
เซนาโด้ สแควร์ - เวเนเชี่ยน 
ราคาเริ่มต้น   19,500 .-       Download...รายการทัวร์

 ฮ่องกง เต็มอิ่ม 3 วัน 2 คืน
สายการบิน HONGKONG AIRLINES
เดินทาง : พฤศจิกายน - ธันวาคม  2557
กรุงเทพฯ – ฮ่องกง - ไหว้พระเกาะลันเตา  - นั่งกระเช้าลอยฟ้า 360 องศา
ซิตี้เกท เอาท์เลท - ดิสนีย์แลนด์ - ซิตี้ทัวร์ (วิคตอเรีย/อ่าวรีพลัสเบย์
ร้านผ้าไหม/จิวเวอรรี่) - ช้อปปิ้งย่านจิม ซา โจ่ย - กรุงเทพฯ

ราคาเริ่มต้น  18,900 บาท    
Download... รายการทัวร์
  TAIWAN  5 วัน 4 คืน 
สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง  23 - 27  ตุลาคม / 6 - 10  ธันวาคม  2557
เถาหยวน -ไถจง - ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา  - วัดพระถังซำจั๋ง - นั่งกระเช้าพาโนราม่าเข้าสวนสนุก 9 เผ่า  
แวะชิมชาอู่หลง - เถาหยวน - อาบรนำ้แร่ในที่พัก - ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89
(รวมค่าขึ้นตึก) - อนุสรณ์สถานวีรชนจงเรี่ยฉือ - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ร้านพายสัปปะรด - ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิ่ว - สพานคู่รักตั้นสุ่ย
ถนนเก่าตั้นสุ่ย - ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซานซื่อ
ช้อปปิ้งซีเหมินติง - รถไฟฟ้าหัวจรวด - เถาหยวน

ราคา   32,900 บาท                 Download...รายการทัวร์
   HAPPY NEW YEAR TAIPEI 4 วัน 3 คืน 
สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง  31   ธันวาคม  2557 - 03  มกราคม   2558
เถาหยวน -ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซานซื่อ - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
COUNTDOWN TAIPEI ย่านตึกไทเป 101 - ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิว
กิจกรรม D.I.Y ชานมไข่มุก - ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - ไถจง - วัดจงไถฉานซื่อ 
ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - แวะชิมชาอู่หลง - ไทเป
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89(รวมค่าขึ้น
ลิฟท์แล้ว) - ร้านพายสัปปะรด - นั่งรถไฟฟ้าหัวจรวดไปเถาหยวน

ราคา   34,900 บาท                 Download...รายการทัวร์
   HAPPY NEW YEAR TAIPEI 5 วัน 4 คืน 
สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง  31  ธันวาคม  2557 - 4 มกราคม  2558
เถาหยวน - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - COUNTDOWN TAIPEI ย่านตึกไทเป 101 
ไทเป - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ศูนย์ปะการังแดง - วัดหลงซานซื่อ - ตึกไทเป 101
ชมวิวชั้น 89(รวมค่าขึ้นลิฟท์แล้ว) - ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิ่ว - ผูหลี่
ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดกวนอู - ฟาร์ชิงจิ้ง - วัดจงไถฉานซื่อ
ชิมชาอู่หลง - ไถจง - เก็บองุ่นสดๆที่ไร่ ชิมได้ไม่อั้น - ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
เถาหยวน - นั่งรถไฟฟ้าสถานีเถาหยวนเข้าไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ร้านพายสัปปะรด - ถนนเก่าตั้นสุ่ย - สนามบินเถาหยวน
ราคา   38,900 บาท                 Download...รายการทัวร์
  Big...Enjoy Beijing 5 Days / 4 Nights
เยือนดินแดน...กรุงปักกิ่ง
โดยสายการบินไทย  (TG)
วันเดินทาง   6-10 / 21-25  พฤศจิกายน   2557
ปักกิ่ง - กายกรรมปักกิ่ง  - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - วัดลามะ
ศูนย์วิจัยการแพทย์ - THE PLACE - กำแพงเมืองจีน 
(ด่านจียงกวน) - หยกแท้
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - ไข่มุกน้ำจืด - 
ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค 2008 
พระราชวังฤดูร้อน - ร้านผ้าไหม ถนนวัฒนธรรมเฉียนเหมิน - ถนนหวังฟูจิ่ง
หอฟ้าเทียนถาน - ผีซิ่ว ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย

ราคาเริ่มต้น    28,900.-           Download...รายการทัวร์
  Big Sweet Day Shanghai 5 Days
เซี่ยงไฮ้ - อู๋ซี - ซูโจว - โจวจวง + ล่องเรือ - หังโจว
โดยสายการบินไทย  (TG)
วันเดินทาง   7-11 / 22-26  พฤศจิกายน    2557
เซี่ยงไฮ้ - หอทีวี - อุโมงค์เลเชอร์ - หาดไว่ทาน - เซี่ยงไฮ้ - โจวจวง + ล่องเรือ
ซูโจว - วัดซีหยวน - สวนหลิวหยวน - โรงงานผ้าไหม HARMONY TIME SQUARE
ซูโจว - อู๋ซี - พระใหญ่หลิงซาน - ไข่มุก - หังโจว - เมืองจำลองราชวงศ์ซ่ง - โชว์
หังโจว - 
ทะเลสาบซีหู + ล่องเรือ - หมู่บ้านใบชา - เซี่ยงไฮ้ - ยาสมุนไพร
วัดพระหยก - ถนนนานกิง - เซี่ยงไฮ้ -หยกแท้ - ตลาดเถาเป่า - รถไฟแม่เหล็ก
ราคาเริ่มต้น   30,500.-               Download...รายการทัวร์
  Big...Amazing Guilin 7 Days 5 Nights
กุ้ยหลิน - ล่องแม่น้ำหลีเจียง - ขึ้นกระเช้าเหยาวซาน
โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ (PG821/822)
วันเดินทาง   14-20  พฤศจิกายน  2557
                 26  ธันวาคม 2557 - 1 มกราคม  2558
กุ้ยหลิน - อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย - กระเช้าเขาเหยาวซาน - กุ้ยหลิน
หลงเซิ่น - นาขึ้นบันไดชิงเชอ - โชว์ชาวจ้วง - เจดีย์เงิน+ทอง - กุ้ยหลิน 
ภูเขาฝูโป - เขางวงช้าง - หยังซั่ว - ล่องแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย) - ถ้ำเงิน
ถนนซีเจีย - หยังซั่ว - เมืองลับแล - กุ้ยหลิน - อิสระช้อปปิ้ง - เมืองจำลองสมัยซ่ง
ราคาเริ่มต้น 17,900.             Download...รายการทัวร์
   Big...Enjoy Beijing 5 Days / 4 Nights
เยือนดินแดน...กรุงปักกิ่ง
โดยสายการบินไทย  (TG)
วันเดินทาง    06 - 10 // 18 - 22  ธันวาคม  2557
                 29 ธันวาคม  2557 - 2 มกราคม  2558
                     30 ธันวาคม  2557 - 3 มกราคม  2558
ปักกิ่ง - กายกรรมปักกิ่ง  - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - วัดลามะ 
ศูนย์วิจัยการแพทย์ - THE PLACE - กำแพงเมืองจีน 
(ด่านจียงกวน) - หยกแท้ 
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - ไข่มุกน้ำจืด - 
ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค 2008 
พระราชวังฤดูร้อน - ร้านผ้าไหม ถนนวัฒนธรรมเฉียนเหมิน - ถนนหวังฟูจิ่ง 
หอฟ้าเทียนถาน - ผีซิ่ว ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย 

ราคาเริ่มต้น    28,900.-           Download...รายการทัวร์

 
 Big Sweet Day Shanghai 5 Days
เซี่ยงไฮ้ - อู๋ซี - ซูโจว - โจวจวง + ล่องเรือ - หังโจว
โดยสายการบินไทย  (TG)
วันเดินทาง     7 - 11 // 17 - 21  ธันวาคม  2557
                 31 ธันวาคม  2557 - 4 มกราคม  2558

เซี่ยงไฮ้ - หอทีวี - อุโมงค์เลเชอร์ - หาดไว่ทาน - เซี่ยงไฮ้ - โจวจวง + ล่องเรือ 
ซูโจว - วัดซีหยวน - สวนหลิวหยวน - โรงงานผ้าไหม HARMONY TIME SQUARE 
ซูโจว - อู๋ซี - พระใหญ่หลิงซาน - ไข่มุก - หังโจว - เมืองจำลองราชวงศ์ซ่ง - โชว์ 
หังโจว - 
ทะเลสาบซีหู + ล่องเรือ - หมู่บ้านใบชา - เซี่ยงไฮ้ - ยาสมุนไพร 
วัดพระหยก - ถนนนานกิง - เซี่ยงไฮ้ -หยกแท้ - ตลาดเถาเป่า - รถไฟแม่เหล็ก
ราคาเริ่มต้น   30,500.-               Download...รายการทัวร์
   Big...Winter Ski Beijing 6 Days / 4 Nights
เยือนดินแดน...กรุงปักกิ่ง  SNOW WORLD
โดยสายการบินไทย  (TG)
วันเดินทาง    29 ธันวาคม  2557 - 3  มกราคม  2558             
ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ศูนย์วิจัยการแพทย์ 
กายกรรมปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน 
(ด่านจียงกวน) - หยกแท้ - SNOW WORLD
ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค - พระราชวังฤดูร้อน - วัดหลิ่งกวงซื่อ - ไข่มุก
THE PLACE - หอฟ้าเทียนถาน - ร้านผ้าไหม - ถนนวัฒนธรรมเฉียนเหมิน
ถนนหวังฟูจิ่ง - วัดลามะ - ผีซิ่ว ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย 

ราคา    32,900.-                   Download...รายการทัวร์

  PROGRAM MELBOURNE - SYDNEY 6 D
โดยสายการบินแควนตัสแอร์เวย์  (QF)
วันเดินทาง  5 - 10  ธันวาคม 2557 
นครซิดนีย์ - เมลเบิร์น - ชมเมือง - กระท่อมกัปตันคุ๊ก - เกาะฟิลลิป
ดูนกเพนกวิน - 
เมลเบิร์น - บาลารัต - หมู่บ้านเหมืองทอง - ซิดนีย์
ชมเมือง - ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ - ซิดนีย์ อะควาเรี่ยม - โคอาล่า
ปาร์ค - ชมการตัดขนแกะ - อุทยานแห่งชาติบลูเมาท์เท่นส์ 
นั่งรถรางที่ชันที่สุด - ซิดนีย์
ราคา   66,900 บาท                  Download...รายการทัวร์
 COUNTDOWN NEW YEAR 2015
Aussie 02  MELBOURNE - SYDNEY 
โดยสายการบินแควนตัสแอร์เวย์  (QF)
วันเดินทาง  28 ธันวาคม 2557 - 2 มกราคม  2558
นครซิดนีย์ - เมลเบิร์น - เกาะฟิลลิป -ขบวนพาเหรดนกเพนกวิน 
ดันนีดอง - นั่งรถไฟจักรไอน้ำโบราณ - เมลเบิร์น - กระท่อมกัปตันคุ๊ก
ซิดนีย์ - โคล่าปาร์ค - บลูเมาเท่นส์ - นั่งรถรางที่ชันที่สุด
ซิดนีย์ - ซิตี้ทัวร์ - ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์  
ราคา   72,900 บาท                  Download...รายการทัวร์
  COUNTDOWN NEW YEAR 2015
Aussie 08  GRAND AUSTRALIA 
BRISBANE - GOLD COAST -SYDNEY - MELBOURNE
บริสเบน-โกล์ดโคส-เมลเบิร์น-ซิดนีย์
โดยสายการบินแควนตัสแอร์เวย์  (QF)
วันเดินทาง  26 ธันวาคม 2557 - 2 มกราคม  2558
นครซิดนีย์ - เมลเบิร์น - ซิตี้ทัวร์ - กระท่อมกัปตันคุ๊ก - อิสระช้อปปิ้งเมลเบิร์น - Victoria Market -  เกาะฟิลลิป -ขบวนพาเหรดนกเพนกวิน 
เมลเบิร์น - บริสเบน - ชมเมือง - โกลด์โคสท์ - Harbour Town Outlet - สวนสนุก ดรีมเวิลด์ - บริสเบน - ซิดนีย์ - ซิตี้ทัวร์ 
บอนได บีช - เดอะร๊อค - Jervis Bay - ล่องเรือชมปลาโลมา
ไคอม่า - Kiama Blowhole - ซิดนีย์
ราคา   87,900 บาท                  Download...รายการทัวร์
   BW.POPULAR AUSTRALIA 6 DAYS
ซิดนีย์ - เมลเบิร์น 6 วัน 4 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)
วันเดินทาง  
                 27 ธันวาคม 2557 - 1 มกราคม  2558
                 28 ธันวาคม 2557 - 2 มกราคม  2558
นครซิดนีย์ - สวนสัตว์พื้นเมืองชมกาตัดขนแกะ - อุทยานแห่งชาติบลูซิดนีย์ - เที่ยวชมเมือง - ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ - ช้อปปิ้ง เมลเบิร์น เกรทโอเชี่ยนโร้ท (เต็มสาย) - เมืองอโพโล เบย์ - พอร์ตแคมเบลล์ เมลเบิร์น - รถไฟจักรไอน้ำโบราณ - ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป
ชมพรุฉลองปีใหม่ริมแม่นำ้ยาราแห่งนครเมลเบิร์น - ชมเมือง
สวนฟิตซรอย - กระท่อมกัปตันคุ้ก - ช้อปปิ้ง - กรุงเทพฯ

ราคา  75,900.-                       Download...รายการทัวร์
    BW.POPULAR AUSTRALIA 6 DAYS
ซิดนีย์ - บลูเมาท์เท่นส์ - เมลเบิร์น - เกรทโอเชี่ยนโร้ท 
โดยสายการบินไทย (TG)
วันเดินทาง  
                18-23 / 23-28  ตุลาคม  2557
                19-24 พฤศจิกายน / 5-10 ธันวาคม  2557

นครซิดนีย์ - สวนสัตว์พื้นเมืองชมกาตัดขนแกะ - อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ - ซิดนีย์ - เที่ยวชมเมือง - ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ - ช้อปปิ้ง ซิดนีย์ - เมลเบิร์น - รถไฟจักรไอน้ำโบราณ - ชมนกเพนกวินที่
เกาะฟิลลิป - เกรทโอเชี่ยนโร้ท (เต็มสาย) - เมืองอโพโล เบย์ 

พอร์ตแคมเบลล์ - เมลเบิร์น - นครเมลเบิร์นชมเมือง - ช้อปปิ้ง - กรุงเทพฯ
ราคา  67,900.-      Download...รายการทัวร์ตุลาคม
ราคา  67,900.-      Download...รายการทัวร์พฤศจิกา-ธันวาคม
   BW. SYDNEY 5 DAYS 
ซิดนีย์ - บลูเมาท์เท่นส์ 5 วัน 3 คืน
โดยสายการแควตัส แอร์เวย์ 
วันเดินทาง     28 ธันวาคม   2557 - 1 มกราคม  2558
นครซิดนีย์ - สวนสัตว์พื้นเมือง - อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์
นครซิดนีย์ - ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ - ช้อปปิ้งไชน่าทาวน์ 
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ(SEA LIFE Aquarium) - ชมพลุที่สะพานฮาร์เบอร์

ราคา        61,900 บาท             Download...รายการทัวร์
   BW.HIGHLIGHT SYDNEY 5 DAYS 
ซิดนีย์ - บลูเมาท์เท่นส์ - พอร์ต สตีเฟ่นส์ 5 วัน 
โดยสายการแควตัส แอร์เวย์  (QF)
วันเดินทาง   
                   2 - 6 / 22 - 26  ตุลาคม 2557
                   12 - 16 / 20 - 24  พฤศจิกายน  2557
                   4 - 8  ธันวาคม  2557
นครซิดนีย์ - สวนสัตว์พื้นเมือง - อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์
พอร์ต สตีเฟ่นส์ นั่งรถ 4 WD ตะลุยบนเนินทราย 

ล่องเรือสำราญชมปลาโลมา - นครซิดนีย์ - ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์
ช้อปปิ้งไชน่า ทาวน์ 
ราคา        56,500 บาท             Download...รายการทัวร์
   BW Holiday New Zealand 6 Days
ไคร้สท์เชิร์ช - ควีนส์ทาวน์นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พีค
ล่องเรือทีเอสเอสเอิร์นสลอว์ - วอลเตอร์พีคฟาร์ม - แอร์โร่ทาวน์
ทะเลสาบเทคาโป - ไคร้สท์เชิร์ช - ชมวาฬที่ไคคูร่า

โดยสายการบินแควตัส แอร์เวย์
วันเดินทาง  
                   27 ธันวาคม 2557 - 1 มกราคม  2558        
สิงคโปร์ - ไคร้สท์เชิร์ช - แอชเบอร์ตัน - ทะเลสาบเทคาโป 
ชมอนุสาวรีย์สุนักต้อนแกะ - ทะเลสาบเทคาโป - ครอมเวลล์
ล่องเรือทะเลสาบวาคาทีปู - ควีนส์ทาวน์ - ทะเลสาบวานาก้า
ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ - โฮกิติกะ - รถไฟทรานซ์อัลไพน์ - ไคร้สท์เชิร์ช
ชมปลาวาฬที่ไคคูร่า - ไคร้สท์เชิร์ช - สิงคโปร์ 
ราคา    83,900 บาท                Download...รายการทัวร์
   BW Perfect New Zealand Nth & Sth
เกาะเหนือ - เกาะใต้ 7 วัน
โดยสายการบินไทย(TG)
วันเดินทาง  27 ธันวาคม  2557 - 2 มกราคม  2558

อ็อคแลนด์ - ไคร้สท์เชิร์ช - ยอดเขาแคชเมียร์ - แอชเบอร์ตัน
ทะเลสาบเทคาโป - ชมอนุสาวีย์สุนัขต้อนแกะ - โอมาราม่า
ครอมเวล - ควีนส์ทาวน์ - เรือกลไฟโบราณ จักรไอน้ำ
วอลเตอร์พีคฟาร์ม - อ๊อคแลนด์ - ถำ้หนอนเรืองแสงไวโตโม่
โรโตรัว - ชมศูนย์วัฒนธรรมของชาวเมารี - การแสดงของชาวเมารี
พร้อมอาหารค่ำ - เรนโบว์ สปริงส์ - อโกรโดม - อ๊อคแลนด์
ราคา   104,900.-                 Download...รายการทัวร์
   BW Perfect Tranz Alpine New Zealand Nth & Sth
เกาะเหนือ - เกาะใต้ 8 วัน
โดยสายการบินไทย(TG)
วันเดินทาง   7 - 14 / 21 - 28  ตุลาคม  2557
                 4 - 11 / 18 - 225  พฤศจิกายน  2557
                 2 - 9 / 9 - 16  ธันวาคม  2557
อ็อคแลนด์ - โรโตรัว - ศูนย์วัฒนธรรมเมารี - ชมการแสดงของชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ - โรโตรัว - เรนโบว์ สปริงส์ - อโกรโดม ฟาร์ม อ็อคแลนด์ - ไคร้สท์เชิร์ช - นั่งรถไฟสายทรานซ์ อัลไพน์  
โฮกิติกะ - ฟรานซ์โจเซฟ กลาเซียร์ - ฟรานซ์โจเซฟ - ฟ๊อก กลาเซียร์
ฮาสส์ - ทะเลสาบวานาก้า - ควีนส์ทาวน์ - นั่งเรือกลไฟโบราณทีเอสเอสเอิร์นสลอว์ - วอลเทอร์พีคฟาร์ม - กระเช้ากอนโดล่า
สู่ยอดเขาบ็อบส์พีค - ควีนส์ทาวน์ - แอร์โร่ทาวน์ - 
โอมาราม่า
ทะเลสาบเทคาโป - ชมเมืองไคร้สท์เชิร์ช - ไคร้สท์เชิร์ช

 อ็อคแลนด์ 
ราคา   104,900.-                 Download...รายการทัวร์
BW Holiday New Zealand 6 days
โดยสายการบินแควตัส แอร์เวย์ (QF)
วันเดินทาง   2 - 7 / 23 - 28  ตุลาคม  2557
                 18 - 23  พฤศจิกายน 2557
                 5 - 10  ธันวาคม  2557
ซิดนีย์ - ควีนส์ทาวน์ - นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นยอดเขาบ๊อบพีค  
และเล่นลูจ - ควีนส์ทาวน์ - เมืองแอร์โร่ทาวน์ - เรือกลไฟโบราณ
วอลเตอร์พีคฟาร์ม - ควีนส์ทาวน์ - นั่งเรือเร็วเจ๊ทโบ๊ท - โอมาราม่า
ทะเลสาบเทคาโป - ชมเมืองไคร้สท์เชิร์ช - ชมปลาวาฬที่ไคคูร่า
ไคร้สท์เชิร์ช - ซิดนีย์ 
ราคา   73,900./ 77,900.          Download...รายการทัวร์
   KIWI 07-TSS 
นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 7 วัน 5 คืน
โดยสายการบินแควนตัส แอร์เวย ์ (QF)
วันเดินทาง   5-11 ธันวาคม 2557                       
ซิดนีย์ - ควีนส์ทาวน์ - แอโร่ทาวน์ - ล่องเรือกลไฟโบราณ
วอเตอร์พีค ฟาร์ม - ชมการตัดขนแกะ - นั่งกระเช้ากอนโดล่า+เล่นลูท
Gibbston Winery - อิสระช้อปปิ้ง - ควีนส์ทาวน์ - ครอมเวลล์
โอมาราม่า - ฟาร์มปลาเเซลมอน - ทะเลสาบปูคากิ
ทะเลสาบเทคา - แอชเบอร์ตัน - ไคร้ชเชิร์ช
พิพิธภัณฑ์แคนเทอเบอรร์รี่- ยอดเขาแคชเมียร์ - ไคร้สเชิร์ส - ซิดนีย์ 
ราคา   74,900.-                 Download...รายการทัวร์


  รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด  6 วัน 4 คืน  
สายการบินไทย (TG)
วันเดินทาง   4 - 9  ธันวาคม  2557
ชิโตเซ่ - โดเรเอม่อนสกายพาร์ค - โนโบริเบ็ทสึ - หมู่บ้านไอนุ 
จิโกกุดานิ - ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาอุสุ - โชวะชินซัน แบร์ พาร์ค
เมืองฮาโกดาเตะ - ป้อมดาวโกเรียวคาคุ - ย่านโมโตมาจิ
ภูเขาฮาโกดาเตะ - โอตารุ - 
คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี 
พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - โจซังเก - 
โรงงานช็อกโกแลต - ซัปโปโร 
ศาลเจ้าซัปโปโร - ตึกรัฐบาล - หอนาฬิกา - 
สวนโอโดริ 
ซูซูกิโนะ - ชิโตเซ่ 

ราคา    58,990 บาท                   Download...รายการทัวร์
 รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด  6 วัน 4 คืน  
สายการบินไทย (TG)
วันเดินทาง   5 - 10  ธันวาคม  2557
ชิโตเซ่ - โดเรเอม่อนสกายพาร์ค - โนโบริเบ็ทสึ - หมู่บ้านไอนุ 
จิโกกุดานิ - ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาอุสุ - โชวะชินซัน แบร์ พาร์ค
เมืองฮาโกดาเตะ - ป้อมดาวโกเรียวคาคุ - ย่านโมโตมาจิ 
ภูเขาฮาโกดาเตะ - โอตารุ - 
คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี 
พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - โจซังเก - 
โรงงานช็อกโกแลต - ซัปโปโร 
พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร - ตึกรัฐบาล - หอนาฬิกา - 
สวนโอโดริ 
ซูซูกิโนะ - ชิโตเซ่ 


ราคา    58,990 บาท                Download...รายการทัวร์
  Big...Japan  Best
Osaka - Tokyo 6 Days

โดยสายการไทย  (TG)
วันเดินทาง     17 - 22 // 21 - 26 // 22 - 27  ตุลาคม  57
                  02 - 07 // 19 -24  ธันวาคม 57

โอซาก้า - เกียวโต - ศาลเจ้าเฮฮัน - วัดคิโยมิสึ - คินคาคุจิ - นาโกย่า
รถไฟหัวกระสุน "ชินคันเซ็น" - ทะเลสาบฮามานา - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
ล่องเรือโจรสลัด ในทะเลสาบอาชิ - ขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 
โอชิโนะฮักไค - โตเกียว - วัดอาซากุซะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ - อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ทั้งวัน (ช้อปปิ้งชินจูกุหรือโตเกียวดิสนีย์แลนด์) - วัดนาริตะซัง - ชิซุย เอ้าท์เลท

ราคาเริ่มต้น   49,900.-                Download...รายการทัวร์

   Big...Japan  Inter 
Tokyo - Kyoto - Osaka 6 Days

โดยสายการไทย  (TG)
วันเดินทาง     18 - 23 // 21 - 26   ตุลาคม  57
                  13 -18  พฤศจิกายน 57

นาริตะ - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด ในทะเลสาบอาชิ
ขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าเลท - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 
ทะเลสาบฮามานะ - รถไฟหัวกระสุน "ชินคันเซ็น" - นาโกย่า - โตเกียว 
คินคาคุจิ - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าเฮฮัน - โอซากา - ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยทั้งวัน (ช้อปปิ้งชินไซบาชิหรือซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล 

ราคาเริ่มต้น   49,900.-                Download...รายการทัวร์
   Big...Japan  Best
Osaka - Tokyo 6 Days

โดยสายการไทย  (TG)
วันเดินทาง     28 ธันวาคม 2557 -  2 มกราคม   2558 
                  29 ธันวาคม 2557 -  3 มกราคม   2558 
โอซาก้า - เกียวโต - ศาลเจ้าเฮฮัน - วัดคิโยมิสึ - คินคาคุจิ - นาโกย่า
รถไฟหัวกระสุน "ชินคันเซ็น" - ทะเลสาบฮามานา - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
ล่องเรือโจรสลัด ในทะเลสาบอาชิ - ขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ
เอาท์เลท - ลานสกี ฟูจิเทน - โอชิโนะฮักไค - โตเกียว - วัดอาซากุซะ
ช้อปปิ้งชินจูกุ - อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยทั้งวัน (ช้อปปิ้งชินจูกุหรือโตเกียวดิสนีย์แลนด์) - วัดนาริตะซัง - ห้างอิอน

ราคา   66,900.-                    Download...รายการทัวร์
   Big...Japan  Inter 
Tokyo - Kyoto - Osaka 6 Days

โดยสายการไทย  (TG)
วันเดินทาง     28 ธันวาคม 2557 -  2 มกราคม   2558 
                  30 ธันวาคม 2557 -   มกราคม   2558 
นาริตะ - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด ในทะเลสาบอาชิ 
ขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าเลท - ลานสกีพูจิเทน
ทะเลสาบฮามานะ - รถไฟหัวกระสุน "ชินคันเซ็น" - นาโกย่า - ช้อปปิ้งนาโกย่า
โตเกียว - เกียวโต - คินคาคุจิ - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าเฮฮัน - โอซากา
ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ - อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยทั้งวัน (ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
หรือซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล) - โอซาก้า 

ราคา    63,900.-                    Download...รายการทัวร์
Current Pageid = 9